تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - سیاست از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
        ابو نصر فارابی 

   ابونصر فارابی از فلاسفه مشهور اسلامی الگوی اندیشه و نظام سیاسی را مدینه فاضله بر اساس بنیاد های فلسفی و سیاست را حاصل خدمات حاکم به مردم به منظور رسیدن به سعادت می داند . فارابی از علم مدنی یاد می کند.که هدفش بحث در افعال ورفتار ....وملکات و اخلاق است و این که رواج این افعال در میان مردم  توسط حکومتی امکان پذیر است که «تنها به نیروی خدمت وفضیلت »به چنین کاری دست می زند.به نظر فارابی این خدمت عبارت است از پادشاهی وفرمانروائی وحاصل این خدمت سیاست است.غایت علم سیاست یا علم مدن بحث در سعادت عملی آدمی است یعنی برقراری ملکات و اخلاق در آدمی وخدمت دولت در پایداری از آن ها و همین خدمت سیاست است. پس سیاست تامین سعادت آدمی است.

       ابوعلی سینا 

    ابوعلی سینا فیلسوف مشهور اسلامی درکتاب السیاسه و رساله اثبات نبوت خود اندیشه دینی سیاسی خود را تبیین کرده است . در کتاب السیاسه به مباحث پیرامون سیاست مدنی و کشور داری می پردازد و در رساله اثبات نبوت فلسفه بعثت پیامبران را بیان می کند. ابن سینا هدف نهائی یک جامعه مدنی و سیاسی را رسیدن به سعادت می داند و برای وحی و نبوت بعد سیاسی قایل است... او قانون وسیاست را که دورکن اصلی یک جامعه متمدن است به انبیاً اختصاص می دهد. به عقیده وی پیامبرقانونگذار و سیاستمدار بر جسته جامعه به شمار می رود و تنها اوست که میتواند این دو مسوً لیت را به عهده داشته باشد. ابن سینا در کتاب فی اثبات النبوه می گوید : پیامبران با سیاست و فن مدیریت و مردمداری که داشته اند، امور مادی مردم را سامان دادند و به یاری مکتب فلسفی الهی زندگی معنو ی را برای مردم کمال بخشیدند.

ابوحامد غزالی 

   غزالی ازمتفکران معروف و بر جسته اسلامی است. غزالی در کتاب احیاً العلوم دین،دین را کاملا" سیاسی می داند.از نظر غزالی زندگی اجتماعی انسان به چهار صنعت کشاورزی، پارچه بافی بنائی و سیاست وابسته است که مهمترین این صنایع و فنون سیاست است.از دید غزالی تفکیک میان علم دین و سیاست امری نا ممکن است.

      ابن خلدون

  ابن خلدون مثل ارسطو سیاست را علم مطالعه شهر و سعادت آدمی را در آن می داند.«سیاست مدنی دانش تدبیر و چاره جوئی خانه یاشهر است به مقتضای آنچه اخلاق وحکمت ایجاب می کند تا توده مردم رابه روشی که متضمن حفظ نوع وبقای او باشد وادار کند».

  به نظر حمید عنایت جوهر سیاست همانا هنرزیستن و کارکردن با دیگران است.سیاست هنر حکومت کردن است.

    در مجموع می توان تعریف سیاست را به سه دسته تقسیم کرد:

1- دسته ای که سیاست را بر انسان وبرغایتی که سیاست در آن خصوص باید دنبال کند متمرکز می کنند.

2- دسته ای دیگر نحوه بر خورد انسان با امکانات دنیائی رامد نظر دارند و سیاست را با توجه به روند وکارکرد زندگی سیاسی تعریف می کنند.

3- دسته سوم غایت وروند سیاست  را موضوع سیاست نمی دانند و به آن بعد از سیاست توجه دارند که در همه جا و صرف نظر از فرهنگ و زمان ومکان در سیاست حضور دارد.       

     در تفکرات جدید تعریف سیاست مبتنی بر چگونه حکومت کردن است.چگونه خدمات وارزشها در جامعه تقسیم می شود.؟سیاست تخصیص آمرانه ارزشها در یک جامعه است.یعنی سیاست به نحوه توزیع خدمات و امکانات کشور که حکومت در جامعه انجام می دهد توجه دارد.در راه توزیع به ناچار منافع مختلف و گاه متضاد وجود دارد وهنر سیاست رسیدگی به حل و فصل این رقابت ها است.پس عنصر اساسی در تعریف سیاست :1- انسان 2- امکانات مادی که هم محدود است وهم مورد نیاز انسان.

  یکی از دانشمندان تعاریف دو گروه بالا را چنین جمعبندی کرده است به نظر او سیاست شامل جنبه های زیر است.

الف- نوعی فعالیت که به کوشش افراد وگروه ها وجوامع برای منافع ،در حال رقابت هستند.توجه دارد.

ب- نوعی از فعالیت با توجه به این واقعیت که کوشش مزبور در شرایط متغیر ودر کمبود های نسبی رخ میدهد،محدود می شود.

ج- نوعی از فعالیت که در آن به دنبال منافع بودن ،پیامد های چنان بزرگی دار د که بطور بارزی بر کل اجتماع ویا برقسمت اعظم آن تاثیر می گذارد.

    چنانکه دیدیم در حالیکه دو گروه یکی بر غایت و دیگری بر روند سیاست توجه دارند، دسته سومی هم است که بر هر دو گروه معترض اند.آن ها معتقد اند که قدرت وجه بارز زندگی سیاسی است.این دید متعلق به  کسانی است که  مخالف  مدنی الطبع بودن انسان اندووضع طبیعی انسان را نا مطلوب می دانند.انسان تنها پس از ورود به وضع مدنی می تواند حیات  انسانیش را به منصه ظهور برساند.چون در وضع مدنی حیات انسان عقلانی می شودوقواعد بازی روشنتر می گردد.ماکیاولی برجسته ترین متفکر این نحله است.به نظر او بایدواقعیت سیاست را به آنچه در سیاست می گذرد دید ،نه در آرزو.او در کتاب  گفتار ها می نویسد:«امنیت انسان غیر ممکن است ،مگر اینکه با قدرت جفت شود».بعد ها هابز گفت «قدرت جز سرشت آدمی است».قدرت جز دائمی سیاست شد.«قدرت در  آدمی است وتنهابا مرگ پایان می یابد.».

     چهار مفهوم مختلف از سیاست

1-سیاست به معنی هنر حکومت وفعالیت های دولت. polisهمان فعالیت دولت است.پس اکثر نهاد های اجتماعی از این تعریف خارج می گردند.

2- سیاست فعالیت عمومی نه فعالیت مربوط به علایق خاص افراد.این فکر به ارسطو باز میگردد.تنها انسان می تواند زندگی خوبی داشته باشد.

   3-سیاست به عنوان ابزار خاص حل نزاع ها ،اختلافات که باید از طریق مذاکره حل شودونه زور.

4-سیاست به معنی تولید ،توزیع و استفاده از منابع حیات اجتماعی،یعنی  چیزی در باره قدرت.

       علم سیاست

    هرچند در گذشته بسیاری از اندیشمندان به علمی بودن سیاست تردید داشته اند:مثل اگوست کنت،جان استوارت میل و....اما تلاش های انجام شده در قرن 20 از این تردید ها کاست.در بیانیه پایانی کنفرانس فلادلفیا(1965) چنین آمده است:«هیچ جنبه ای از زندگی اجتماعی نیست که با سیاست ارتباط نداشته باشد».پس سیاست علمی است که در بسسیاری از عرصه های پژوهش اجتماعی سهیم است.عنوان های مانند سیاست،حکومت،نهاد های سیاسی،علم سیاست،حکومت مقایسه ای،نظریه سیاسی،فلسفه سیاسی سیاست ملی،سیاست عمومی،سیاست مقایسه ای وسیاست بین الملل و..

       رهیافت های علم سیاست

    تنسی در مبانی علم سیاست سه رهیافت: سنتی،علوم اجتماعی وانتقادی را مطرح نموده است.رهیافت سنتی که بیشتر در انگلستان معمول بوده مسائل سیاسی را با نگاه به کشور خاص وبا کمک ابزار ها مفاهیم فلسفی -  تاریخی بررسی می کند.بحث نهاد های سیاسی، فلاسفه بزرگ،حکومت تطبیقی و....

    رهیافت علوم اجتماعی بیشتر در آمریکا رایج است.تلاش این است که نظریات عمومی یا قوانین مربوط به سرشت سیاسی را از طریق مطالعات یا رهیافت کلی و عمومی بدست آرند.پس علوم سیاسی یکی از رشته  های علوم اجتماعی است شامل جامعه شناسی واقتصاد که به تحلیل علمی داده ها می پردازد.

     رهیافت انتقادی معتقد به مطالعه عمومی وکلی است.این گروه نه طرفدار یک رشته دانشگاهی بلکه طرفدار یک نظریه عمومی است.مثل مارکسیسم ،لیبرالیسم و.....

          رهیافت تاریخی -   توصیفی

     قبل از سال 1900 بررسی سیاست بطور عمده  زیر سلطه فلسفه ،تاریخ وحقوق بودوتا هنوز هم این نقش باقی است.

رهیافت مرحله گذار(رفتاری)

   کتاب طبع بشر در سیاست  از گراهام والاس وکتاب روند حکومت از بنتلی که در 1908 منتشر شد،آغاز دگرگونی در مطالعات سیاسی بود. رهیافت رفتاری در آمریکا وپس از جنگ جهانی دوم رایج گردید.

دیوید مارش در کتاب روش ونظریه در علوم سیاسی 6 رهیافت برای مطالعه علم سیاست مطرح کرده است: نظریه هنجاری،مطالعات نهادی،تحلیل رفتاری،نظریه انتخاب عقلانی،فمینیسم و تحلیل گفتمان.

      نظریات سیاسی به دو دسته :کلاسیک(از سقراط تا ماکیاول) و جدید(از ماکیاول به بعد) تقسیم می گردد که هر کدام ویژگی خود را دارد.

1-محور نظریات قدیم فضیلت بود.محور نظریات جدید آزادی است.

2-در نظریات قدیم جامعه بر فرد تقدم داشت.انسان ذاتا اجتماعی است.پس ذاتا سیاسی هم است.(تفاوت در این است که جامعه چگونه اداره شود.ازقبل تعیین شده  یا انتخابی است).

3-مفهوم زمان حلقه ای ودورانی است.اما در نظریات جدید این مفهوم صعودی است(نوآوری ،تغییر ،انقلاب،تعیین سرنوشت)

4-نظم قدیم کیهانی است.سلسله مراتبی وهمه از قبل تعیین شده .اما نظم جدید طبیعی است ومبتنی بر آزادی.

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/09/15 11:47 ب.ظ

Excellent postings. Thanks a lot!
try it no rx cialis cialis price in bangalore cialis 05 buying brand cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis diario compra cialis alternative only now cialis 20 mg cialis for daily use wow look it cialis mexico
1397/09/15 04:19 ق.ظ

Cheers. Fantastic information.
cialis qualitat cialis kamagra levitra cialis daily reviews cialis tablets cialis daily dose generic best generic drugs cialis how do cialis pills work 40 mg cialis what if i take cialis usa cost generic for cialis
1397/09/13 11:17 ب.ظ

Point nicely regarded.!
cialis coupons printable buy cialis venta de cialis canada free cialis cialis para que sirve get cheap cialis viagra vs cialis 40 mg cialis what if i take i recommend cialis generico cialis generico milano
1397/09/13 12:20 ب.ظ

Kudos. Quite a lot of content!

tadalafil generic look here cialis cheap canada cialis sans ordonnance the best site cialis tablets buy cialis how to buy cialis online usa cost of cialis per pill usa cialis online comprar cialis navarr cialis 5 mg para diabeticos
1397/09/13 12:47 ق.ظ

Good facts. Appreciate it.
wow cialis 20 walgreens price for cialis cialis for sale generic cialis tadalafil cialis with 2 days delivery canadian drugs generic cialis cialis flussig estudios de cialis genricos free cialis click now cialis from canada
1397/09/12 11:48 ق.ظ

This is nicely put! .
dosagem ideal cialis acheter cialis kamagra cialis 5 mg para diabeticos when can i take another cialis recommended site cialis kanada venta de cialis canada buy brand cialis cheap canada discount drugs cialis cialis without a doctor's prescription enter site very cheap cialis
1397/09/12 12:25 ق.ظ

Good write ups. Cheers.
cialis super acti cialis 10mg prix pharmaci cialis generico in farmacia estudios de cialis genricos cialis generique cialis dosage amounts cialis herbs cialis rckenschmerzen free cialis cialis without a doctor's prescription
1397/09/11 11:15 ق.ظ

With thanks. Useful information.
purchase once a day cialis cialis cipla best buy click here take cialis buy original cialis cheap cialis generic cialis soft gels order generic cialis online cialis venta a domicilio cialis daily enter site very cheap cialis
1397/09/11 12:23 ق.ظ

Reliable facts. Regards!
acheter cialis meilleur pri cialis 100mg suppliers tesco price cialis costo in farmacia cialis cialis for sale cialis from canada cialis pas cher paris cialis 5 mg buy cost of cialis cvs viagra vs cialis
1397/09/9 11:52 ب.ظ

With thanks! Awesome stuff.
we recommend cialis best buy generic cialis at walmart cialis rezeptfrei cialis name brand cheap cialis coupons printable free generic cialis cialis tablets australia prix de cialis interactions for cialis cialis price in bangalore
1397/09/9 12:48 ق.ظ

Very good material, Regards.
we use it 50 mg cialis dose cialis reviews buy cialis uk no prescription purchase once a day cialis acheter du cialis a geneve only now cialis 20 mg we like it safe cheap cialis enter site natural cialis cialis venta a domicilio wow look it cialis mexico
1397/09/8 01:27 ب.ظ

Cheers. Ample write ups!

trusted tabled cialis softabs generic cialis pill online order cialis from india deutschland cialis online cialis kaufen tadalafil generic the best choice cialis woman cialis generique click here cialis daily uk il cialis quanto costa
1397/09/7 12:43 ب.ظ

Awesome posts. Appreciate it.
costo in farmacia cialis cialis uk next day enter site very cheap cialis cialis kaufen wo brand cialis nl cialis prezzo al pubblico cialis per paypa cialis pills cialis for sale south africa cialis online
1397/07/19 01:16 ق.ظ

Awesome knowledge. Kudos.
levitra without a doctor prescription levitra generic levitra buy generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg buy levitra levitra without a doctor prescription
1397/07/10 01:09 ق.ظ

You mentioned that terrifically!
cialis 30 day sample cialis 20mg prix en pharmacie usa cialis online buy cialis online legal online prescriptions cialis cialis generisches kanada buy cialis online legal calis cialis 5 mg buy cialis without a doctor's prescription
1397/06/28 04:32 ب.ظ

You said it adequately..
buying brand cialis online price cialis best i recommend cialis generico buy cialis online nz cialis pills in singapore online prescriptions cialis cialis pills boards deutschland cialis online venta cialis en espaa safe dosage for cialis
1397/06/13 05:15 ب.ظ

This is nicely put. .
canadian pharmaceuticals for usa sales canadianpharmacyusa24h online pharmacy canada drugs for sale in uk canadian pharmacy cialis drugs for sale in uk drugs for sale in uk drugstore online india canadian pharmacies stendra canadian pharmacies that are legit
1397/06/13 02:34 ق.ظ

Appreciate it. Loads of stuff!

tadalafil best place to buy generic viagra where to buy cheap viagra viagra online cheap uk generic viagra uk pharmacy buy pharmacy online cheap generic sildenafil buy tadalafil online uk viagra online kamagra
1397/06/12 12:30 ق.ظ

Kudos, A lot of material.

cialis in sconto cialis qualitat price cialis per pill cialis price thailand prices on cialis 10 mg cialis generika buy cialis online nz how do cialis pills work where cheapest cialis female cialis no prescription
1397/06/11 11:43 ق.ظ

Many thanks. I enjoy this.
costo in farmacia cialis how to purchase cialis on line buying cialis on internet generic cialis levitra cialis para que sirve cialis italia gratis how much does a cialis cost deutschland cialis online fast cialis online tadalafil generic
1397/05/23 02:40 ق.ظ

You actually expressed it effectively!
viagra for cheap prices how to get viagra cheap viagra cheap no prescription buy a viagra online buy legal viagra how can i get viagra uk getting viagra buy viagra online pharmacy generic sildenafil uk buy original viagra
1397/05/21 08:43 ب.ظ

Fine write ups. With thanks.
we choice free trial of cialis cialis generique 5 mg cialis generic availability cialis generic availability cialis purchasing cialis for daily use cialis sicuro in linea opinioni cialis generico rx cialis para comprar cialis canadian drugs
1397/03/7 01:44 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks.
legalidad de comprar cialis canadian drugs generic cialis cialis generico postepay low cost cialis 20mg generic cialis in vietnam cialis uk next day cialis 5 mg cialis pas cher paris cialis 05 cialis alternative
1397/02/21 05:46 ب.ظ
займы на карту онлайн без отказа
швидкий займ на карту
кредиты онлайн на карту украина
взяти кредит готівкою
деньги круглосуточно
мгновенный займ онлайн украина
украина кредит онлайн на карту
1397/02/10 06:00 ب.ظ
фитнес резинки киев купить
фиинес резинка
эспандеры ленточные
фітнес резинки україна
фитнес резинки esonstyle дроп
1397/02/7 06:18 ب.ظ

Seriously a good deal of beneficial tips.
cialis for bph look here cialis cheap canada safe dosage for cialis cialis dosage amounts cialis uk next day comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil online cialis canada cialis generisches kanada cialis for daily use
1397/02/4 02:13 ق.ظ

Truly a lot of very good knowledge.
buy viagra alternative online pharmacy viagra how to buy viagra cheap where to buy viagra online safely order viagra cheap order viagra without prescription safe place to buy viagra online uk buy viagra without presc ordering viagra sildenafil prices uk
1397/01/17 06:05 ب.ظ

You have made your stand extremely effectively..
cialis daily new zealand cialis side effects cialis 5mg we recommend cialis best buy cialis generic cialis 20 mg best price cialis canada cialis pas cher paris cialis authentique suisse pastillas cialis y alcoho
1397/01/3 01:40 ب.ظ

You said that really well!
buy cialis cialis tadalafil rx cialis para comprar cialis 5 mg funziona cialis prices in england only now cialis for sale in us are there generic cialis cialis 5 mg funziona we recommend cialis best buy canada discount drugs cialis
1396/05/9 09:03 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you can be a great author.I
will remember to bookmark your blog and definitely will come back later on. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice day!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :