تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - قدرت
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

قدرت powerاز لحاظ لغوی به معنی توانائی وتوانمندی است که مقداری از تاثیر بالقوه یا بالفعل یک فرد یا یک شی بر افراد یا اشیا دیگر را نشان می دهد.اگر الف دارای مقداری از تاثیر بر ب باشد ،می گوئیم الف دارای قدرت نسبت به ب است.

    در فلسفه سیاسی قدرت توانائی انسان ها در تاثیر گذاری بر حیات وارده جمعی یکدیگر و در نهایت ،تعیین سمت وسوی آن است.ا ز دید برخی از اندیشمندان سیاسی قدرت جز زندگی سیاسی است وبدون درک درستی از قدرت نمی توان سیاست را فهمید. عده ای قدرت را ستوده اند (ماکیاولی ونیچه) وبرخی مانند ژان ژا ک روسو نکوهش کرده اند.لیبرال ها قدرت را برای پاسداری از اصلی ترین خواسته انسان(نظم وامنیت)ضروی میدانند وماتریالسیت ها قدرت را محصول کشاکش طبقاتی .

تعریف قدرت

    ریمون آرون :قدرت توانمندی برای عملی ساختن یا نابود کردن است.وقتی افراد قدرت خود را در رابطه با دیگران عملی کردند ،مهوم سیاسی قدرت درک می شود.

    آر.جی تونی جامعه شناس امریکائی :قدرت را می توان به عنوان ظرفیت یک فرد یا گروهی از افراد در جهت تعدیل رفتار دیگر افراد یا گروه ها در جهت هدفی که خود می خواهند دانست.

در هر دو تعریف تاکید بر ظرفیت و توانمندی است.

     مورگانتا به وضوح قدرت را رابطه روانی میداند که در آن افراد کنترل خود را بر ذهن وعمل دیگران بر قرار می کنند.پس قدرت سیاسی یک رابطه روانی است بین کسانی که آن را اعمال می کنند و کسانی که بر آنها قدرت اعمال می شود. می بینیم گروهی بر ابزار ولوازم مورد استفاده در رابطه قدرت تاکید دارند ،اما عده ای دیگر بر نفس رابطه.چه بسا افرادی که  ابزار مادی قدرت رادر اختیار دارند ولی توانائی تاثیر گذاری بر دیگران را ندارند..یاعکس مسئاله هم صادق است.

      قدرت در علوم اجتماعی وعلوم سیاسی کلیدی ترین مفهوم است .برترانت راسل معتقد است : قدرت را می توان به معنی پدید آوردن آثار مطلوب تعریف کرد.پس قدرت مفهومی است کمی.راسل مقوله قدرت را در علوم اجتماعی مانند انرژی در فزیک می داند.از نظر او فهم درست علوم اجتماعی در گرو تبیین وفهم صحیح قدرت است.«قوانین علم حرکات جامعه قوانینی هستند که فقط بر حسب قدرت قابل تبیین اند،نه بر حسب این یا آن شکل از قدرت.قدرت مانند انرژی باید مدام در حال تبدیل از یک صورت به صورت دیگر در نظر گرفته شودووظیفه علوم اجتماعی این است که قوانین این تبدلات را جستجو نماید.

      ماکس وبر :قدرت امکان تحمیل اراده خود بر رفتار دیگران است.او مقوله قدرت را از نظرجامعه شناسی مورد بررسی قرار داده است.لذا قدرت درعرصه رفتار اجتماعی انسان ها مورد نظر است یعنی قدرت سیاسی

پس از نظر وبر قدرت مجال یک فرد یا افراد برای اعمال اراده خود حتی در برابر مقاومت عناصر دیگر که در صحنه عمل شرکت دارند است.پس قدرت بر دو رکن عمده :1- تحمیل اراده.2- مقاومت شخص دیگر استوار است. وبر قدرت را معادل سلطه می داندورابطه بین قدرت مند وقدرت پذیر را مثل رابطه فرمانبر وفرمانروا یا اطاعت وفرمان می بیند.پس از نظر وبر هر کس که در جامعه قوه واستعداد اعمال اراده خود را بر دیگران داشته باشد ،واجد قدرت است.

      مارکس :قدرت «اعمال قهر سازمان یافته یک طبقه علیه طبقه دیگر است».پس ازنظر مارکس قدرت با سه خصوصیت شناخته می شود.

خاصیت طبقاتی دارد و در رابطه یک طبقه با طبقه دیگر تحقق می یابد.

قدرت هرگز نمی تواند سالم ومشروع باشد،چون منشا ستم یک طبقه علیه طبقه دیگر است.

قدرت دارای خصیصه  تحمیلی وبیانگر رابطه طبقه حاکم ومحکوم است.

رابرت دال قدرت رابطه میان بازیگرانی است که در آن یک بازیگر،دیگر بازیگران را به عملی وامیدارد که در غیر این صورت آن عمل را انجام نمی دادند.

نقد دیدگاه راسل

آیا منظور راسل آثار مطلوب عملی وفعلی است یا ذهنی و آینده ؟دیگراین که تشبیه قدرت به انرژی درست نیست چون قدرت انسان بر  اساس اراده است اما انرژی فاقد اراده واختیار است.آیا قدرت سیاسی کمیتی قابل اندازه گیری است؟درعلوم طبیعی می توان از نیرو ،توان وانرژی برای اندازه گیری استفاده کرد،امادر علوم اجتماعی وسیاسی نمی توان کمیت مطلق را به افراد یا گروه ها نسبت داد .چون نمی توان دوبازیگر سیاسی را از بقیه جدا کردورابطه قدرت آن دو راسنجید.قدرت سیاسی نه به عنوان ویژگی ذاتی بازیگران،بلکه به عنوان ویژگی رابطه میان آن ها باید بررسی شود.  

     تحلیل وبر از قدرت کاملا انسانی واجتماعی وبه دو دلیل بهتر از تحلیل راسل است.1-  از کلی گوئی پرهیز کرده و به تحلیل قدر اجتماعی پرداخته است.2- بحث امکان تحمیل اراده توجه به ماهیت قدرت است.

نقد وبر

1-آیا یک رهبر محبوب اجتماعی نظر خود را ابراز می کند یا تحمیل.

2-اراده ای قدرت است که تحمیلی باشد و هر گونه مقاومت را در برابرخود بشکند.

3-منابع واقعی رسیدن به قدرت بر چه بنیانی استوار است یعنی با کدام امکانات اراده تحمیل شود که قدرت محقق گردد.بصورت تصادفی باشد.

نقد مارکس:قدرت همیشه مبتنی بر زور نیست.ممکن است مبتنی بر ایمان ،وفاداری و...باشد.

طبقه از دید مارکس رنگ اقتصادی دارد،در حلیکه ممکن است اعتقادی،صنفی ،نژادی و...باشد.

قدرت از نظر مارکس ناسالم و نا مشروع است در حالیکه قدرت مثل شمشیر دو لبه است.می توان برای اهداف سالم و یا ناسالم بکار رود.

     هانا آرنت

   «قدرت توانائی آدمی برای عمل ،در همآنگی با گروه است».پس قدرت هرگز خاصیت فرد نیست بلکه به گروه  تعلق می گیرد.وتنها تا زمانی وجود خواهد داشت که در عمل افراد گروه با هم باشند.

آرنت بین قدرت و خشونت تمایز قایل گردیده وخشونت را مغایر با قدرت می دا ند ومعتقد است خشونت زمانی بوجود می آید که قدرت از صحنه غایب گردد.آیا با پایان گرفتن خشونت در مناسبات میان دولت ها ،قدرت هم پایان می پذیرد.؟آرنت برای اثبات ادعای خوداز دوروش استفاده می کند:1- تحلیل مفهومی 2- بررسی مصادیق واقعی.

در تحلیل مفهومی قدرت ر الازمه جمع می داند.فلان شخص قدرت دارد یعنی جمع به او این توانائی را داده است وبا از بین رفتن ملزوم(جمع)لازم(قدرت)هم از بین می رود.در حالیکه خشونت نشان دهنده جنبه ابزاری است ورابطه مستقیم با جمع ندار د.چون سرشت آن متکی به سلاح است.

بررسی مصداقی آرنت در رابطه با انقلاب ها است.به نظر او تحلیل انقلاب ها دو جبهه را نشان می دهد.

جبهه وسیع مردم بی سلاح

جبهه اقلیت با سلاح بسیار مخرب.

جبهه اول نماد قدرت وجبهه دوم نمادخشونت است .قدرت همیشه رودروی خشونت ایستاده و نهایتا قدرت پیروزمی گردد«جائیکه از فرمان ها اطاعت نشود واطاعت مدنی از بین برود حکومت نابود وقدرت مردم  به پیروزی می رسد.

 

نقد هانا آرنت

آیا هماهنگی گروهی قدرت تولید می کند ؟آیا هرقدر گروه بیشتر باشد همآهنگی بیشتر است؟خیر آلمان وهند

   پولانزاس

   مفهوم قدرت بستگی مستقیم به طبقات اجتماعی دارد وتجلی آن در مبارزه  طبقاتی وبین طبقات است«مفهوم قدرت به آن نوعی دقیقی از روابط اجتماعی مربوط می شود که ویژگی آن ها تعارض ومیارزه طبقاتی است.پولانزاس برای روشن شدن دیدگاهش مفاهیمی مانند طبقه اجتماعی،منافع طبقاتی و منافع خصوصی را توضیح می دهد.

به نظر او در جامعه ای که مبارزه طبقاتی وجود ندارد بحث قدرت مطرح نیست ،بلکه آمریت  یا زور مطرح است.او بر اساس دید مارکسیستی طبقه را مبتنی بر پایگاه اقتصادی تعریف می کند.

    فوكو

   در خصوص مفهوم قدرت، درك سلسله مراتبی ساده را رد می‌كند و معتقد است قدرت یك مفهوم ساده ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست، بلكه در شبكه‌ای از روابط در هم پیچیده، ساری و جاری است.همان چیزی كه ساختار جامعه را تعیین و آن را مشروع می‌كند. قدرت در این مفهوم ریشه در لایه‌های مختلف تعاملات اجتماعی و زبانی (مفاهیم) دارد. . در اندیشه فوكو «مساله قدرت» در همه جا جاری است، در نسبت‌ها و اهمیت یافتن مناسبت‌ها، در روابط و تعاملات زبانی و كلامی میان افراد، طبقات و گروه‌های اجتماعی كه به روش‌ها و منش‌های گوناگون ابراز می‌شود. . فوكو در«اراده به دانستن» قدرت را پیش از هر چیز به منزله كثرت مناسبات نیرو درك می‌كند. مناسباتی كه ذاتی عرصه‌ای هستند كه در آن اعمال می‌شوند. برای توضیح بیشتر مفهوم قدرت در تفكر فوكو، آن را از زاویه مفهوم «هژمونی» گرامشی بررسی می‌كنیم. گرامشی  در زندان مفهومی ماندگار را به یادگار گذاشت. هژمونی او صورتی كامل‌تر یا حداقل متفاوت از سلطه است كه ماركسیسم مراد می‌كرد. به بیان ساده، هژمونی همان سلطه است اما در حوزه فرهنگ و رسانه. در مقابل سلطه بیشتر صبغه قهر‌آمیز و به اصطلاح سخت‌افزارانه دارد.گرامشی می‌گوید در نظام سرمایه‌داری مخالف سركوب نمی‌شود بلكه اتفاقا پذیرفته می‌شود، اما مخالفی كه همچون كبریت بی‌خطر برای نظم و نظام سرمایه‌داری تهدیدی بنیادین شمرده نمی‌شود و این به دلیل همان امری  است كه او هژمونی می‌نامد.
از نظر فوكو یك جزء مهم قدرت، آزادی است زیرا یك قدرت تنها در صورتی كه در مقابل قدرت‌های دیگر توان مقاومت داشته باشد، می‌تواند تاثیرگذار باشد و خود  را به مثابه یك گفتمان غالب باز‌تولید كنداز طرف دیگر، قدرت صرفا مفهومی سركوبگرانه ندارد بلكه از جهتی زاینده نیز هست، به این معنی كه می‌تواند باعث شود گروه‌های اجتماعی،  فعال   و از حالت انفعالی خارج شوند.

 

    جمعبندی تعاریف

قدرت توانائی تحمیل اراده است.قدرت رابطه دارندگان اقتدار باتابعان است.قدرت مشارکت در تصمیم گیری است.

      ویژگی های قدرت

قدرت مبتنی بر روابط است. قدرت نسبی ووابسته به موقعیت است.قدرت دوجنبه دارد:بالقوه وبالفعل.قدرت توانائی نفوذبر دیگران است.قدرت باید دارای ضمانت اجراباشد.قدرت هدفمند وهدفدار است.

    جک ناگل حوزه قدرت ،قلمرو قدرت،مبنای قدرت،میزان وجهت قدرت،ابزار قدرت وهزینه های اعمال قدرت را جز ویژگی های قدرت بر می شمرد.

منابع قدرت

در این رابطه به دو نوع منبع اشاره شده است:منابع فردی ومنابع اجتماعی.

منابع فردی

دانش:درجامعه آگاه هیچ رهبری نمی تواند به قدرت برسد مگر اینکه مجهز به دانش باشد.

موقعیت ها :سر چشمه قدرت اندمثل موقیت اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و...

اقتدار: قدرت مشروع وطبق قانون است.

تخصص و مهارت خود زمینه قدرت است.

ایمان: رهبران تنها با زور نمی توانند قدرت خود راحفظ کنند.به  باور عمومی نیاز دارند.

 

منابع قدرت اجتماعی

 1-سازمان:سازمان در ذات خود قدرت است.احزاب،اتحادیه ها و....

2-رسانه های جمعی:منبع مهم قدرت اند.رادیو،تلویزیون،مطبوعات و...

 

منابع قدرت دولتی

به دو دسته :1- محسوس 2- نامحسوس تقسیم می گردد.

منابع محسوس :موقعیت جغرافیائی،وسعت سرزمین،منابع ملی،قدرت اقتصادی،توان نظامی،جمعیت.

منابع نا محسوس:شیوه رهبری حکومت(مستقل ،خودکامه ،فاسد).روحیه انظباط ولیاقت در ادارات دولتی ونیرو های مسلح.

اشکال قدرت

نفوذ:مانند قدرت رابطه ایست که در آن یک فرد ،دیگری را به کار دلخواه خود وامیدارد بدون این که شخص دوم احساس کندکه وادار شده است.اغلب وادار کننده از امکانات مادی و ابزار هم بر خوردار نیست.

  رابطه قدرت ونفوذ

رابطه قدرت مستقیم وعلنی است،اما رابطه نفوذ غیرمستقیم وچه بسا غیر علنی باشد.

در رابطه قدرت شخص صاحب قدرت می تواند طرف مقابل را مورد بازخواست قرار دهد.اما در رابطه نفوذ چنین چیزی امکان ندارد.

در رابطه قدرت ضمانت اجرا وجود دارد،اما در نفوذ خیر.

 

 

 

  

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : قدرت، زور، تعریف قدرت، نظریان دانشمندان علم سیاست،
لینک های مرتبط :
1397/10/8 10:34 ب.ظ
My ѕpouse and I stumbled oveг here coming
from a different page and thought I might as
well check things out. I like what I see soo now i'm following
you. Look forward to exloring your web page гepeateԁly.
1397/09/15 11:39 ب.ظ

Cheers! A good amount of material.

cialis 20mg prix en pharmacie cialis tablets for sale cialis online napol cialis patent expiration cialis lowest price cialis name brand cheap how to purchase cialis on line cialis 5 effetti collaterali cialis for sale recommended site cialis kanada
1397/09/15 07:55 ق.ظ
I don't know....seems a little sketchy
1397/09/15 04:10 ق.ظ

Regards! I appreciate it!
wow cialis 20 cialis coupons cost of cialis cvs cialis 20mg buy cialis online legal cialis 20 mg cialis canada recommended site cialis kanada cialis 5 mg effetti collateral comprar cialis 10 espa241a
1397/09/12 11:43 ق.ظ

Good stuff. With thanks!
ou trouver cialis sur le net cialis price in bangalore only now cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet tarif cialis france acheter cialis kamagra click now cialis from canada only now cialis for sale in us cialis ahumada achat cialis en europe
1397/09/12 12:18 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis purchasing cialis para que sirve venta cialis en espaa achat cialis en europe cialis purchasing 5 mg cialis coupon printable cialis qualitat cialis 5 mg effetti collateral tadalafil buy cialis uk no prescription
1397/09/11 11:09 ق.ظ

With thanks! I appreciate it.
cialis 30 day trial coupon cialis 10mg prix pharmaci cialis generico where to buy cialis in ontario cialis generic acheter cialis kamagra cialis australia org cialis 5 mg cialis 20 mg effectiveness cialis side effects dangers
1397/09/10 11:04 ق.ظ

Very good info. Kudos!
are there generic cialis cialis official site cialis efficacit prix de cialis only now cialis 20 mg buy cialis online legal generic cialis 20mg tablets we recommend cialis best buy tadalafil 10 mg cialis cuantos mg hay
1397/09/9 11:47 ب.ظ

This is nicely expressed. .
generic cialis with dapoxetine cialis reviews cialis online cialis herbs cialis canada on line cialis generico online cialis rckenschmerzen cialis sans ordonnance cialis rckenschmerzen generic cialis levitra
1397/09/9 12:08 ب.ظ

Very well spoken genuinely! !
cialis 20 mg cut in half buy cialis low cost cialis 20mg buy online cialis 5mg cialis generico postepay cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 20 mg cialis coupons printable cialis professional from usa buying cialis on internet
1397/09/8 12:59 ق.ظ

You said it adequately..
cialis prices cialis generico cialis coupon generic cialis tadalafil cialis pills in singapore cialis para que sirve miglior cialis generico cialis 30 day trial coupon pastillas cialis y alcoho legalidad de comprar cialis
1397/09/7 12:35 ق.ظ

Great postings. Thanks a lot.
cialis 10 doctissimo cialis flussig generic for cialis generic cialis pill online cialis official site pastillas cialis y alcoho link for you cialis price cialis in sconto 200 cialis coupon cialis baratos compran uk
1397/09/5 10:12 ق.ظ
Who're the top fashion models in the world?
1397/08/27 06:35 ب.ظ
Hey would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a
hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!
1397/07/19 12:46 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
vardenafil buy levitra levitra prices levitra generic buy levitra 10mg buy levitra 10mg vardenafil vardenafil 20mg levitra levitra 20mg
1397/07/7 10:52 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis super kamagra prix cialis once a da cialis usa cost cialis wir preise safe site to buy cialis online cilas cialis kamagra levitra cialis canadian drugs precios cialis peru rezeptfrei cialis apotheke
1397/07/3 07:07 ب.ظ
I do accept ass true with all oof the ideas you have
offered on your post. Theyy are really convincing and
will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick forr novices.
May just you please prolong them a little from next time?
Thanks for the post.
1397/06/28 04:19 ب.ظ

Cheers, Ample advice.

prescription doctor cialis female cialis no prescription compare prices cialis uk cialis generic tadalafil buy look here cialis order on line cialis rezeptfrei if a woman takes a mans cialis only best offers cialis use cialis vs viagra cost of cialis cvs
1397/06/15 12:51 ق.ظ

Kudos. I enjoy it!
cialis pills in singapore we use it 50 mg cialis dose we like it cialis soft gel walgreens price for cialis how to purchase cialis on line buy cialis uk no prescription cialis pills price each price cialis best cialis 10mg prix pharmaci cialis without a doctor's prescription
1397/06/13 05:03 ب.ظ

Great data. Many thanks.
canadian pharmacy meds canadian medications pharmacy canada online prescriptions northwestpharmacy canada online pharmacies for men drugstore online reviews northwest pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacy viagra brand
1397/06/12 12:21 ق.ظ

Cheers! Quite a lot of content!

buy original cialis cialis 5 mg buy cialis e hiv we choice cialis pfizer india cialis price in bangalore cialis generique 5 mg tadalafil 5mg cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription can i take cialis and ecstasy
1397/06/11 11:39 ق.ظ

Many thanks. Plenty of advice!

cialis dosage cialis tablets australia cialis et insomni cialis farmacias guadalajara cialis prices viagra or cialis buying cialis in colombia cialis patentablauf in deutschland buy cialis sample pack buy generic cialis
1397/05/23 02:36 ق.ظ

Thanks a lot. I value this!
viagra pharmacy online viagra buy viagra cheap viagra online uk how to order viagra pills buy viagra jelly buy viagra in malaysia buy viagra cheapest viagra buy no prescription buy viagra over the counter order viagra without rx online get viagra uk
1397/02/20 02:48 ق.ظ

You expressed this very well!
cialis canada cialis for bph miglior cialis generico cialis super acti deutschland cialis online cialis generique cialis manufacturer coupon dose size of cialis cialis rezeptfrei rezeptfrei cialis apotheke
1397/02/11 06:09 ب.ظ
купить недорого фитнес резинки 5шт
regbnm abnytc htpbyrb
фитнес резинка для новичков
фитнес резинка сумы
купить резинку для фитнеса днепр
1397/02/4 01:57 ق.ظ

Very good material. Thanks a lot.
viagra uk prescription viagra to buy online buy pharmacy online buy viagra online now how to get cheap viagra buy viagra professional buy viagra online prescription sildenafil without prescription uk how do i get viagra with a prescription sildenafil pharmacy
1396/12/27 08:44 ب.ظ

Amazing facts, Thanks!
cialis pas cher paris cialis canada on line cialis venta a domicilio purchasing cialis on the internet cialis diario compra buy cialis uk no prescription cialis dosage amounts cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho click here take cialis
1396/05/16 11:54 ب.ظ
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I have shared your website in my social networks!
1396/05/9 09:02 ب.ظ
I've learn a few just right stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

I wonder how much effort you put to make such a excellent informative website.
1395/07/14 08:00 ق.ظ
در کل قدرت توانایی برای اعمال افکار و نظریات و امور خود بر دیگران میباشد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :