تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - مشروعیت((Legitimacy
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

   مشروعیت به معنی بر حق بودن ،قانونی بودن است.مشروعیت یک نظام سیاسی به نوع نگرش مردم ومیزان رضایت شهروندان نسبت به حکومت مرتبط است.لذا با حقانیت،کارائی ومیزان حمایت مردم ارتباط مستقیم دارد.

ماکس وبر مشروعیت را قابلیت نظام برای ایجاد و حفظ این اعتقاد که نهادهای سیاسی موجود مناسبترین نهاد ها برای جامعه به شمار میروند ،میداند.به نظر وبر «مشروعیت بر باور مبتنی است واز مردم اطاعت می طلبد.قدرت فقط وقتی موثر است که مشروع باشد.

لیپست هم معتقد است«مشروعیت متضمن توانائی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهاد های سیاسی موجود،مناسبترین نهاد برای جامعه  است.

استرنبرگر«مشروعیت بنیاد قدرت حکومت است که از یکسو حق فرمانروائی را به حکومت میدهد واز سوی دیگرحکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می سازد.

به نظر ژان بیندال مشروعیت یعنی این که مردم بطور طبیعی وبدون تردید سازمانی را که به آن تعلق دارند،می پذیرند.

به باور رابرت دال«وقتی حکومت مشروعیت داردکه مردم تحت فرمان اعتقاد راستین داشته باشند بر اینکه ساختار،عملکردها،اقدامات،تصمیمات،سیاست ها ،مقامات،رهبران یا حکومت از شایستگی،درستکاری یا خیر اخلاقی ،از حق صدور قواعد الزام آوربرخوردارباشد.

مشروعیت در تلقی ادیان وایدئولوژی ها

از دید اسلام مشروعیت به اموری اطلاق می شود که شارع آن را وضع کرده باشد.پس منبع ذاتی مشروعیت ،حقانیت واعتبار خداوند متعال است.

در مارکسیزم مشروعیت یک نظام تابعی از نیروها وروابط تولیدی است.ودر لیبرالیزم مشروعیت تابعی از تصورات عقلی میباشد.

منابع مشروعیت

سنتی :توجیه اقتداربرمبنای آداب وسنن گذشته مثل وراثت،سلطه پدرشاهی وپدر سالاری.

کراماتی(کاریزمائی) :توجیه اقتدار برمبنای خصوصیات استثنائی رهبر

قانونی یا عقلانی:توجیه اقتدار بر اساس مقررات دیوانسالاری وقوانین رسمی. 

رابطه قدرت،اقتدار ومشروعیت

در جریان تبدیل شدن قدرت به اقتدار است که مشروعیت مورد بحث قرار می گیرد.قدرت وقتی به اقتدار تبدیل می گردد که مشروع باشد.

مشروعیت نظام سیاسی

مشروعیت نظام سیاسی بر اساس احساس وفاداری شهروندان محاسبه می شود ورابطه ایست بین نظام سیاسی واعتماد سیاسی.اما احساس وفاداری مثبت (رضایت)ومنفی(نارضایتی)راباید تفکیک کرد.

گلدریج وفاداری را تحت عنوان سمت گیری های مشروعیت به سه دسته تقسیم می کند:1- حمایت گر2- راضی 3- مخالف.

جیمسون چهار موضوع را برای اعتماد سیاسی بر می شمرد:1- مقامات 2- نهاد های سیاسی 3- فلسفه عمومی رژیم 4- اجتماع سیاسی.به نظر جیمسون این ها را باید سلسله مراتبی در نظرگرفت.دیدگاه های مثبت درباره سیاست انسان ها را به اتباع خوب تبدیل می کند.یعنی کسانی که خواستار حمایت واطاعت هستند.

ابعاد مشروعیت

دیوید بنتهام ابعاد مشروعیت را به سه سطح تقسیم می کند:

مشروعیت با قواعد مستقر سازگار ومنطبق باشد.

این قواعد را بتوان از طریق ارجاع به باورهای مشترک مردم توجیه کرد.

شواهد ومدارک دال بر رضایت فرمانبرداران قدرت  ازرابطه قدرت موجود باشد.

پس سطح اول قوانین،دوم توجیه سازی ناشی از باورها ورسوم وسوم اقدامات مربوطه.

ابزار های مشروعیت

حکومت های مختلف در جهان از چهار ابزار برای توجیه نظام خود بهره می گیرند.

اجبار:رژیم های توتالیتربرای متقاعد کردن مردم به تهدید،ارعاب،شکنجه،زندان واعدام متوسل می شوند.

زیرکی وتدبیر:رژیم های سنتی که کمتر دستخوش تحولات شده اند،از جنبه روانی اعتقادات مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.

دسته بندی کردن افکار وعقاید:رژیم های کمونیستی با القا مجموعه ای از آرا وعقاید خاص به مردم،انان را می فریبند.

اقناع:در کشور هائی که تفکر لیبرال حاکم است ،ابزار مشروعیت بر اساس عقل و تدبیر ،علاقه ومنفعت سنجیده می شود.

انواع مشروعیت

دیوید ایستون مشروعیت را به :ایدئولوژیک(شیوه واگذاری قدرت)،ساختاری(پذیرش ساختارهای رژیم )وشحصی(توانائی های رهبران) تقسیم می کند.

فردریک از مشروعیت دینی،فلسفی،حقوقی،سنتی،روشی وتجربی نام می برد.

میزان مشروعیت

به گفته جوئن لینز مشروعیت امر نسبی است .هیچ رژیمی برای همه مردم یک کشور صد در صد مشروع نیست.هیچگونه مشروعیتی ابدی تلقی نمی گردد.

سنجش مشروعیت

مشروعیت را می توان از طریق اندازه گیری اعتماد مردم به نهاد های موجود ،باور به رهبران ومیزان حمایت از رژیم سنجید.هر چه میزان مشروعیت کمتر باشد ،کاربرد زور بیشتر است.

بحران مشروعیت

یک رژیم در چه سطح و میزانی  درمعرض خطر از دست دادن مشروعیت قرارمیگیرد؟آیا نقطه هشدار دهنده ای است ؟

لیپست واشنایدر در اثر شان بنام (خلااعتماد1983) به این مساله توجه نموده اند.اعتماد یکی از مولفه های اصلی مشروعیت است.کارائی حکومت در دراز مدت اعتماد ساز است.

به باور اکشتاین مشروعیت ذخیره ای از حسن نیت بوجود می آورد که مقامات در زمان های سخت می توانند از آن استفاده کنند.یکی از نشانه های فقدان مشروعیت فساد است.

    منشا بحران

ا1- افول ساختاری نظام

 2- فروپاشی نهادهای سیاسی.

3-فقرایدئولوژیک

 4- از بین رفتن اقتدار.

 

      بحران

بحران از ریشه یونانی krinon به معنی نقطه عطف،وضع اظطراری یا فوق العاده ،بروززمان خطر    درمورد مسائل سیاسی،اقتصادی واجتماعی،پریشانی،وحشت،فاجعه،مصیبت،خشونت،درگری،فشار،تعارض،تنش،اظطراب،فاجعه و......

     تعریف بحران

هرگاه پدیده ای به طور منظم جریان نیابد ،حالتی از نابسامانی ایجاد شود یا نظمی مختل گردد ویا حالتی غیر طبیعی پیش آید،بحران بوجود می آید.

بحران به هر نوع بی ثباتی که به تغییرات اساسی(بهتر یا بدتر) منجر شود گفته می شود.

بحران بوجود آمدن شرایط غیر معمول یا غیر متعارف در جریان حرکت سیستم یانظام است.

بحران نقطه چرخش در رویدادها وکنش ها که پیامد های غیرمنتظره ای بدنبال می آورد.

بحران وجود تهدید جدی نسبت به اهداف.

خصوصیات بحران

وضعیت بحرانی کوتاه مدت است.

رفتاری نظیر بی کفایتی،یا دنبال مقصر گشتن را بوجود می آورد.

اهداف طرف های درگیر را باتهدید مواجه می کند.

امر نسبی است.

موجب تنش فزیکی و اظطراب درجامعه می گردد.

اما رابینسون معتقد است تنش از نتایج بحران است ونه از ویژگی های آن.

 

    منشا بحران

بایندر معتقد است که بحران نتیجه بروزتناقض بین نشانگان سه گانه توسعه است:برابری فرهنگی،ظرفیت اقتصادی وانفکاک اجتماعی.

به نظرآلموند منشا بحران یا در ذات نظام سیاسی ویا در عوامل محیطی نهفته است.وقتی نظام پاسخگوی تقاضاها نباشد عدم تقارن پیش می آید ،چه در ذات نظام وچه در محیط نظام .

به باور پارسونز،بحران در زمانی که اختلال در کارکردهای چهارگانه جامعه بوجود آید،رخ می دهد:

انطباق با شرایط جدید

حل تنش های اجتماعی

نیل به اهداف

حفظ همبستگی اجتماعی

با ترکیب عوامل چارگانه (ارزشها،هنجار ها،نقش هاوتجمیع)همبستگی ایجاد ودر غیر آن بحران بوجود می آید.

کنت والتز ریشه اصلی بحران را نا امنی می داند.

انواع بحران

  هرمان سی اف بحران ها را به لحاظ سه عامل،شدت تهدید،تداوم زمانی ودرجه آگاهی به انواع زیر تقسیم نموده است.

بحران های شدید 2- بحران های نوظهور3- بحران های کند وبطی 4- بحران های موردی 5- بحران های انعکاسی 6- بحران های برنامه ای(عمدی) 6- بحران های عادی.

بحران در اشکالی چون اقتصادی،فرهنگی،نظامی،قومی،احتماعی و....بروز می کند.به نظر لوسین پای هر کشوری برای رسیدن به توسعه باید بحران های زیر را پشت سر بگذارد:

بحران هویت(تعارض میان وفاداری های قومی وتعهدات ملی که همبستگی ملی را با خطر مواجه می کند)

بحران مشروعیت(بر اثر اختلاف بر سر رهبری و اقتدار بروز می کند)

بحران مشارکت(سیاسی شدن گروه های قومی وحرکت های پوپولیستی و..)

بحران نفوذ(اگر تاثیر نفوذ دولت یابه دلیل عدم کارائی یا دخالت خارجی از بین برود).

بحران توزیع در اثر افزایش سریع تقاضای مردم از حکومت ومسولیت حکومت نسبت به سطح زندگی مردم بوجود می آِید.

کنترل،مدیریت ومهار بحران

به نظر بایندر راه حل بحران ها عمدتا در مشتقات چهار قاعده از نوسازی نهفته است:

نهاد سازی

دستکاری های مقطعی

ایمان به علم وراه حل های تحولی

انهدام خلاق

نهاد سازی مورد توجه علمای علوم سیاسی است که در سه جلوه ظاهر می گردد:

نهاد سازی که دارای کارائی چندان نیست،اما مورد توجه جوامع مختلف است.مثل :تاسیس حزب،بروکراسی،پارلمان،دست کاری قوانین انتخاباتی و...

روندی که با ایجاد هر بحران نهاد خاص بوجود می آید(تخصصی)برای حل بحران نهاد های غیر تخصصی ایجاد شود.

دستکاری های مقطعی

نحبگان کلاسیک مثل موسکا وپاره توراه حل را در تغییرات ودستکاری های مقطعی می دانند.

راه حل های تحولی وعلمی

نظریه پردازان نوگرائی خوشبین،بر تمرکز روزافزون بر عقلانیت تاکید می ورزند.

انهدام خلاق

نظریه پردازان بد بین مثل شومپیتر راه حل را در انهدام خلاق می بینند وتاکید بر سنت ها ومقابله با دید نوگرایان دارند.

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : بحران مشروعیت، منشاء بحران،
لینک های مرتبط :
1397/09/15 04:02 ق.ظ

Wow a good deal of terrific information.
tadalafil cialis diario compra cialis uk next day cialis 10 doctissimo generico cialis mexico how to buy cialis online usa click now buy cialis brand cialis italia gratis tadalafil 20mg cialis generic availability
1397/09/14 10:34 ق.ظ

You expressed it exceptionally well.
cialis 5mg billiger pastillas cialis y alcoho low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg cialis professional from usa tadalafil 10 mg online prescriptions cialis buying brand cialis online side effects for cialis chinese cialis 50 mg
1397/09/13 12:36 ق.ظ

You actually said this perfectly!
the best choice cialis woman when can i take another cialis ou acheter du cialis pas cher cialis side effects sublingual cialis online buy name brand cialis on line cialis 50 mg soft tab buy original cialis how much does a cialis cost cialis daily reviews
1397/09/12 12:12 ق.ظ

Amazing many of helpful knowledge.
click now buy cialis brand prices on cialis 10 mg cialis 5mg prix cialis online napol generic cialis in vietnam cialis usa cost cialis online click now cialis from canada preis cialis 20mg schweiz cialis cipla best buy
1397/09/11 11:03 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis generisches kanada what is cialis canadian cialis cialis generico online prices on cialis 10 mg cialis lilly tadalafi cialis farmacias guadalajara cialis daily dose generic 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra or cialis
1397/09/9 12:37 ق.ظ

Fine advice. Thanks a lot.
prezzo cialis a buon mercato free cialis safe site to buy cialis online miglior cialis generico brand cialis nl cialis generic tadalafil buy cialis purchasing click here to buy cialis cialis arginine interactio cialis sale online
1397/09/7 12:29 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
overnight cialis tadalafil generic cialis tadalafil 40 mg cialis what if i take purchasing cialis on the internet cialis para que sirve cialis canadian drugs free cialis tadalafilo chinese cialis 50 mg cialis super acti
1397/07/19 12:12 ق.ظ

Regards, Quite a lot of write ups!

buy generic levitra levitra prices levitra online levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg generic levitra levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo vardenafil 20mg
1397/07/10 12:20 ق.ظ

You said that well.
cialis for bph estudios de cialis genricos generic cialis levitra cialis 20 mg effectiveness purchasing cialis on the internet cialis 20mg prix en pharmacie cilas tadalafil tablets 40 mg cialis what if i take free generic cialis
1397/07/7 10:32 ب.ظ

Kudos. I appreciate it.
we recommend cialis best buy what is cialis cialis y deporte cialis kaufen cialis bula opinioni cialis generico cialis soft tabs for sale cialis dose 30mg acquisto online cialis cialis preise schweiz
1397/07/7 07:02 ب.ظ

Amazing plenty of amazing tips.
wow cialis tadalafil 100mg how do cialis pills work cialis efficacit cialis professional yohimbe cost of cialis per pill canadian drugs generic cialis cialis prices try it no rx cialis cialis generico en mexico purchase once a day cialis
1397/07/6 06:47 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
cialis daily reviews only best offers cialis use preis cialis 20mg schweiz buying cialis on internet dose size of cialis cialis 20 mg effectiveness cialis italia gratis buy cialis uk no prescription cialis e hiv cialis canadian drugs
1397/06/31 02:01 ب.ظ

You definitely made the point.
pharmacy canada best drugstore online reviews canadian pharmaceuticals nafta pharmacy times is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy no prescription canadian pharmacy world drugs for sale how safe are canadian online pharmacies safe canadian online pharmacies
1397/06/23 05:42 ب.ظ

With thanks! Numerous write ups!

cialis generico en mexico recommended site cialis kanada opinioni cialis generico we use it 50 mg cialis dose canadian drugs generic cialis cialis 05 canadian drugs generic cialis achat cialis en itali cialis professional yohimbe cialis daily
1397/06/15 12:35 ق.ظ

You expressed that perfectly!
overnight cialis tadalafil brand cialis generic cialis para que sirve generic cialis levitra cialis generique viagra or cialis click now buy cialis brand achat cialis en europe cialis uk next day usa cialis online
1397/06/13 04:48 ب.ظ

Fine advice. Appreciate it!
trusted pharmacy canada scam drugstore online shopping canada online pharmacies medication pharmacy canada best reputable canadian prescriptions online prescriptions from canada without drugstore online india canadian pharmacy canadian prescriptions online serc 24 mg northwest pharmacies in canada
1397/06/12 06:46 ب.ظ

Incredible lots of awesome info!
generic cialis in vietnam we use it cialis online store buy name brand cialis on line buy online cialis 5mg import cialis cialis purchasing rx cialis para comprar viagra vs cialis vs levitra cialis daily reviews acheter du cialis a geneve
1397/06/12 12:12 ق.ظ

Helpful tips. Thanks a lot.
order a sample of cialis buy cialis online nz viagra vs cialis cialis qualitat venta cialis en espaa cialis side effects cialis kamagra levitra low cost cialis 20mg cialis super acti cialis pas cher paris
1397/05/23 02:33 ق.ظ

Good posts. Thanks a lot!
how to purchase viagra buy viagra online without prescription uk canadian pharmacy viagra generic viagra purchase where to buy viagra online without prescription viagra dosage buy generic viagra online safely safe to buy viagra online can i buy viagra online get a prescription for viagra online
1397/05/21 08:07 ب.ظ

Kudos! A good amount of forum posts.

we recommend cialis best buy 5 mg cialis coupon printable we like it cialis soft gel cialis 5 mg para diabeticos cialis australian price viagra vs cialis cialis soft tabs for sale dosagem ideal cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis generic
1397/03/7 01:34 ق.ظ

Awesome posts, Appreciate it!
we like it cialis soft gel generic cialis at walmart weblink price cialis cialis side effects where cheapest cialis buying cialis on internet the best site cialis tablets cialis 100mg suppliers cialis generique enter site 20 mg cialis cost
1397/02/4 01:34 ق.ظ

Thank you. Numerous tips.

usa online pharmacy viagra no presc cheap viagra sildenafil and viagra how to get viagra online buy sildenafil online cheap sildenafil uk online viagra tablets online can you really buy viagra online buy viagra online without prescription uk
1397/01/3 01:02 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff.
cialis generisches kanada rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg miglior cialis generico cialis kaufen click now cialis from canada overnight cialis tadalafil cialis in sconto wow cialis tadalafil 100mg cialis generic tadalafil buy
1396/12/27 08:23 ب.ظ

Many thanks, I enjoy it!
acquisto online cialis cialis professional from usa if a woman takes a mans cialis buy original cialis import cialis cialis sans ordonnance tadalafil 10 mg free generic cialis trusted tabled cialis softabs cialis generique 5 mg
1396/05/16 03:31 ب.ظ
I just like the helpful information you supply to your articles.
I'll bookmark your blog and test once more right here frequently.
I'm quite sure I'll be informed plenty of new stuff proper right here!
Best of luck for the next!
1393/05/11 12:29 ب.ظ
من کارشناس ارشد جامعه شناسی هستم مطالبتان خوب ولی فاقد منبع و پاورقی می باشد .که این از اعتبار فعالیتهای شما می می کاهد . با تشکر
1392/04/30 03:05 ب.ظ
I was really excited and nervous about finding such issues in our own language and from our own people, but now i am really proud that we have such gr8 web blogs for our young generation to use and take lot's of benefits from it. thank you very very much
. sir
1392/03/21 06:32 ب.ظ
سلام خسته نباشید مطالبتون مفید واقع شد
1392/02/27 08:33 ب.ظ
سلام ازوبلاگتون دیدن کردم خیلی جالبه وازمطلبتون توی لینک هام استفاده کردم می تونی به وبلاگ ماهم سربزنی
1390/03/14 11:53 ق.ظ
دوست عزیز بعد از عرض سلام امیدوارم شاد و خرم باشید از نوشته های تان استفاده زیاد نمودم تشكر بسیار زیاد و اگر در مورد قانون مدنی هم معلومات ارایه كنید بسیار خوب میشود باز هم تشكر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :