تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - دولت
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

مفهوم دولت (State)تا قرن 16م رواج سیاسی نداشت.برای یونانی ها polisبه معنی شهر- دولت بودکه بر بهره مندی از حقوق واجتماع تاکید می کرد،نه اطاعت.در روم قدیم هم دولت به همین معنی بود واین وضع تا اواخر سده های میانه ادامه داشت.

     تعریف دولت

    اختلاف نظر در مورد تعریف دولت وجود داردکه آنهم برمی گرددبه سرشت ووظایف دولت. لذاگروهی بر جنبه ساختاری وبرخی برجنبه کارکردی آن نظر دارند.عده ای بر اساس ساختار طبقاتی،برخی نظام قدرت،گروهی نظام رفاه وعده ای آنرا نمایانگر کل جامعه میدانند.عده ای تضمین کننده زندگی جمعی وبرخی نهاد اخلاقی وعده ای هم از لحاظ حقوقی محض و..... دولت رامورد بررسی قرار داده اند. یک عده دولت را شر ضرور(اسپنسر)وعده دیگر آن را شر مطلق (انارشیست ها)پنداشته اند.به تعاریف زیر توجه فرمائید:

بورگس:دولت بخش خاصی از اجتماع بشر است که بصورت سازمان یافته دیده می شود.

بلونشلی:دولت به مردمی سازمان یافته از لحاظ سیاسی که در یک سرزمین معین قرار دارند،گفته می شود.

ویلسون:دولت به مردمی سازمان یافته طبق قانون دریک سرزمین معین گفته می شود.

گارنر :دولت اجتماع انسان هائی است که سر زمینی را در تصرف دائمی دارند،از کنترل خارجی مستقل اند وحکومت سازمان یافته ای دارند که بیشتر ساکنان آن بطور عادت از آن اطاعت می کنند.

رابرت دا ل:به نظام سیاسی متشکل از یک سرزمین وحکومت آن سرزمین دولت می گویند.

در مجموع می توان گفت سه گونه تعریف از دولت وجود دارد،تعاریف:حقوقی ،فلسفی وسیاسی.

تعریف حقوقی

  دولت:دولت واحدی است با ویژگی های زیر:1- جمعیت 2-حکومت 3- سرزمین 4- حاکمیت(انحصارقدرت).

تعریف فلسفی

 دولت دارای یک هدف اصلی است،کمال مطلوب ویا دولت آرمانی وخوب.از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجوددارد:

دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون وضروری جامعه وجود دارد.افلاطون،ارسطو وآکوئیناس طرفدار این نظریه بودند.

دولت نتیجه یک قراداد اجتماعی استوهابز،لاک وروسو از مدافعان این نظریه اند.

دولت در نتیجه مبارزه میان طبقات متضاد اجتماعی بوجود می آید.مارکس وپیروانش حامی این نظر اند.

       

      تعریف سیاسی دولت

دراین تعریف بر واقعیت ها تکیه می شود تا بر آرمان.دولت متکی بر سلطه واطاعت است.

دیدگاه ها در باره منشا دولت

درمجموع دو نظریه در باره منشا دولت وجود دارد

   1- دولت پدیده اندامواره است

   2- دولت پدیده ابزارگونه

در نظریه اول دولت مثل خانواده وجامعه است ورشد وتکامل آن مبتنی بر ارگانیسم طبیعی است.برای انداموارگی سه خصوصیت بر شمرده اند.

ارتباط داخلی میان اجزا

توسعه ورشد درونی

درونی بودن هدف وغایت

بر اساس این نظریه می توان نتیجه گرفت :دولت وسیله ای برای تامین امنیت وآزادی انسان است.این دیدگاه ریشه در تفکرات ارسطو دارد.بعد ها هگل مدافع آن شد.

 نظریه ابزاری دولت

دولت محصول اراده انسان است.دولت ابزاری است که انسان آنرا برای هدف خاصی ساخته شد ه است.دولت نتیجه قراداد اجتماعی برای تامین نظم وامنیت است.دولت چیزی را تامین می کند که طبیعت آنرا تامین نکرده است.مثل صلح وامنیت.پس دولت برای انسان ها بوجود آمده است ،نه انسان برای دولت. هابز،لاک وروسو حامی این نظریه اند.

باید متذکر شد که دیدگا ه های اندامواره گی وابزاری دولت هر کدام به شاخه های دیگ هم تقسیم می گرددمثل نظریه ابزاری مارکسیزم که دولت را ابزار می داند ،اما نه بر اساس قرارداد،بلکه دولت را سلطه یک طبقه علیه طبقه دیگر می داند.یا مکتب اصالت فایده که منشا دولت را برای ایجاد و حفظ سود و فایده ولذت می داند،هیوم،بنتهام ومیل از طرفداران این دیدگاه می باشند.

در نظریه های جدید هم دیدگاه سه مکتب درباره منشا دولت مطرح است:1-اصحاب قراداد2- اصالت فایده 3- عقلگرایان(که منشا دولت را در عقل انسان می داند،حفظ امنیت وتامین رفاه،روسو،کانت وهگل).تقابل فکری اصحاب قرداد وعقلگرایان زمینه بوجودآمدن مکتب ایدالیسم ورئالیسم وپارادیم کانتی وهابزی را در روابط بین الملل بوجود آورده است.

وظایف وصلاحیت های دولت

چنانکه اشاره شد در رابطه با وظایف وصلاحیت های دولت اختلاف نظر  بین فلاسفه وجو دارد که آن هم برمیگردد بر سرشت دولت.در مجموع چهار نظریه در باره سرشت  و طبع انسان بین فلاسفه وجود دارد:

آیا انسان طبعا موجود فردگرااست یا جمع گرا؟

آیا انسان موجود سیاسی است یا غیر سیاسی    ؟

آیا انسان طبعا موجود عقلانی است یا غیر عقلانی؟

آیا انسان طبعا موجود کمال پذیر است یا غیر کمال پذیر؟

بر اساس این چهار پرسشٰ هشت برداشت از طبع بشر توسط فلاسفه سیاسی ارائه گردیده است.

انسان طبعا فردگرااست(جان لاک).پس وظیفه دولت حفظ حیات وآزادی فرد است.

انسان طبعا جمع گرا است (مارکس).بدون جمع فرد هویت ندارد.پس وظیفه دولت تعیین هویت فرد در جامعه است.

انسان طبعا سیاسی است(ارسطو).ساست غایت وهدف زندگی انسان را نشان می دهد.پس وظیفه دولت تبیین این هدف وغایت است.

انسان طبعاغیر سیاسی است(بنتهام ومیل).انسان دنبال قدرت وفایده است.پس وظیفه دولت تامین حد اکثر شادی برای افراد است.

انسان طبعا عقلانی وآزاد است(هگل).دولت عقلانی است چون مظهر تکامل روح است:فرد- خانواده-جامعه مدنی- دولت. پس وظیفه دولت تحقق عقلانیت وآزادی انسان است

انسان غیر عقلانی ومجبور است(هابز).دو مشکل زندگی:1-کینه توزی ورقابت2-غروروسرکشی این ترس دائمی را بوجود آورده است.پس وظیفه دولت برقراری امنیت است.

انسان طبعا کمال پذیر است(انارشیست هامثل ویلیام گادوین وپرودون).حکومت شری است که به مقتضای جهل انسان پدید آمده است. همه حکومت ها فاسداند.وجوددولت اصلا ضرورت ندارد.با پیشرفت آموزش وحقیقت ٰعدالت در جامعه بر قرار می گرددوتعاونی ها وظیفه دولت را انجام می دهند.

انسان طبعاکمال نا پذیراست(سنت آگوستین در کتاب شهر خدا)اونافرمانی انسان از خدارا ناشی از غرور وخودخواهی طبیعی می داند.پس از هبوط انسان شیطان شد وباغرور وشهوت آمیخته گردید.پس دولت مظهر شر وکاربر نامشروع قدرت است.

وجوه دولت

دولت چهار وجه دارد:وجه اجبار،وجه ایدئولوژیک ،وجه عمومی،وجه خصوصی.

چهره اجبار:واقعگرایان اجبار را ضرورت دولت می دانندکه بدون آن حفظ نظم ممکن نیست.هر چند اجبار شر است ولی شر لازم.ایدالیست هاوانارشیست ها دولت را طفیلی وانگل می  دانند.مارکسیست ها هم دولت را پدیده زشت معرفی می کنند.

وجه اجبار دولت به سه شکل ظاهر می گردد:ابزاری،ساختاری وایدئولوژیکی.

ابزاری:تحمیل اراده حکومت برمخلفین از طریق کاربرد ابزارزورمثل اردو ،پلیس،زندان وتفنگ و...

ساختاری:دستکاری در قوانین مثل:ممنوعیت احزاب سیاسی وجراید،ممنوعیت اعتصابات،منوعیت آزادی بیان و....

ایدئولوژیک:این نوع اجبار چون درپوشش  ایدئولوژی (عقیده)صورت می گیردوفرد متوجه نمی شود ،خطرناک است.

اجبار ابزاری یک بعدی،اجبار ساختاری دوبعدی و اجبار ایدولوژی سه بعدی است.

چهره ایدئولوژیک دولت

ایدئولوژی دستگاهی است که دولت ها بوسیله آن دولت مشروعیت می یابند.همه دولت ها دارای چهره ایدئولوژیک و مشروعیت بخش اند .مشروعیت در دولت مدرن بر اساس قراداد ورضایت اجتماعی است.قانون بازتاب اراده مردم است.پس مشروعیت مدرن تنها یک شکل دارد،آنهم مشروعیت دمکراتیک :قانونیت ،اراه عمومی،حاکمیت مردم و....

از نظر مارکسیسم ایدئولوژی اندیشه حاکم طبقه حاکمه در هر عصری است.ایدئولوژی نمایش واقعیت به شکل کاذب است .

کارل مانهایم :وظیفه ایدئولوژی مخدوش سازی اجتناب ناپذیر اندیشه بوسیله طبقه حاکمه برای حفظ قدرت خویش است.

گاهی بعضی از دولت ها مشروعیت شانرا بصورت ترکیبی بدست می آورند مثل لویه جرگه وپارلمان وسران قبائل.

چهره عمومی دولت

در بخش عمومی دولت چهار وظیفه دارد

ایجاد وحفظ همبستگی اجتماعی وسیاسی

حل کشمکش ها ومنازعات سیاسی

کوشش برای دستیابی به اهداف کلی

کوشش در تطبیق باشرایط متحول وجدید

همبستگی جوامع نیازمند تکوین ارزشها وهنجار های مشترک وکلی است.درشرایط گذار از جامعه سنتی به مدرن  ارزشها از هم گسیخته می شود .وقتی همبستگی سنتی ضعیف شد،برای بوجودآوردن همبستگی جدید دولت مدرن می کوشد با عرضه مفاهیم انتزاعی مانند وحدت نژاد،وحدت قومی، وحدت دینی و...نوعی همبستگی ایجاد کند.

حل کشمکش هاومنازعات

همبستگی با ارزشهای جامعه ارتباط دارد،اما حل منازعات با قوانین وهنجار هامربوط می شود.ارزشها نامرئی وغیر آگاهانه اند.امامقوانین آگاهانه.هنجار ها در قوانین ظاهر می شود وظمانت اجرا هم دارد.پس یکی از کار های دولت شناسئی جرم ومجازات مجرمین است.یعنی داوری میان افراد متخاصم(حکومت یعین حکمیت وداوری)

دستیابی به اهداف کلی

اهداف کلی در هر دوره ای فرق می کند.در عصر ایمان هدف کلی دستیابی به رستگاری است اما در جامعه مدرن رفاه.مهمترین هدف دولت می تواند اقتصادی باشد.

تطبیق باشرایط جدید

دولت مدرن دولت نوساز است .احساس عقب ماندگی سبب بروزمسائل ناسیونالیستی می گرددکه خود یکی از انگیزه های اصلی نوسازی است.تافلر از سه انقلاب :کشاورزی،صنعتی واطلاعاتی سخن گفته است.کشور های عقب مانده  باید خود را تطبیق دهد .

وجه خصوصی دولت

  آیا دولت حافظ مصالح ومنافع عمومی است؟یا حافظ منافع یک طبقه علیه طبقه دیگر .مثال کشتیبان در اندیشه ماکیاولی همان منافع عمومی را می رساند.پس سیاست تشخیص مصلحت عمومی است.

مارکسیست ها دولت را موسسه  خصوصی که موجب تحمیل اراده ومنافع بخشی از جامعه بربخش دیگر می گردد.مارکس در نقد دولت هگل بر وجه خصوصی دولت تاکید دارد(هگل دولت رامظهر عقل ومصلحت عمومی می داند).اما مارکس دولت مدرن را کمیته اجرائی طبقات حاکمه می نامد.لنین دولت را ماشین سله یک طبقه علیه طبقه دیگر وابزار استثمار نیروی کار مزد بگیر بوسیله سرمایدار توصیف می کند.به نظر مارکسیست ها اصولا دولت محصول پیدایش مالکیت خصوصی است.

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : دولت، تعریف دولت،
لینک های مرتبط :
1397/10/15 05:50 ق.ظ
Your means of telling the whole thing in this
paragraph is in fact fastidious, all can without difficulty
understand it, Thanks a lot.
1397/10/13 10:44 ق.ظ
Your style is really unique conpared to other people I have read stuff from.
Thank you forr posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this
site.
1397/10/12 05:13 ق.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe
for a blog site? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
1397/10/7 12:52 ق.ظ
I am really thankful to the holder of this web page who has shared this enormous paragraph at at
this time.
1397/10/4 07:32 ب.ظ
Very good post. I will be dealing with many of these issues as well..
1397/09/27 01:09 ب.ظ
The type of fun you’re seeking can be had with http://www.camgirl.pw/kitty_kindel/. Take a good look at this busty beauty.
She’s stacked in every way possible. Saying that she’s easy on the eyes is an understatement.
This darling is absolutely gorgeous and lots of fun to
hang out with.
1397/09/23 07:38 ق.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything. Nevertheless just imagine if you
added some great visuals or videos to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics
and videos, this blog could undeniably be one of
the most beneficial in its niche. Terrific blog!
1397/09/19 04:09 ب.ظ
Having read this I thought it was really informative.
I appreciate youu taking the time and energy to put this informative article together.
I once again find myself personally spending a
significant amount of time both reading and leaviing comments.

But so what, it was still worthwhile!
1397/09/19 03:22 ب.ظ
Great bkog youu have here.. It's difficult to find quality writing like yours
these days. I honestly appreciate people like you!

Take care!!
1397/09/17 07:07 ق.ظ
Nice post. I learn something totally new aand challenging on sites I stumbleupon every day.
It will always bbe helpful to read articles from other authors and practice something from their web
sites.
1397/09/15 02:45 ق.ظ

Superb information. Thank you.
cialis generico milano look here cialis order on line cialis generika american pharmacy cialis cialis tablets for sale price cialis wal mart pharmacy cialis generisches kanada cialis 20mg preis cf where to buy cialis in ontario preis cialis 20mg schweiz
1397/09/14 10:17 ب.ظ
My brother recommended I mijght like this web site.
He was once totally right. This put up truly made my day.
You can not consider just how much time I had spent for this information! Thank you!
1397/09/14 09:13 ق.ظ

Reliable posts. Cheers!
generic cialis at walmart cialis from canada click now cialis from canada cialis coupons comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg how does cialis work prix de cialis cialis efficacit generic cialis tadalafil
1397/09/13 09:45 ب.ظ

Valuable posts. Many thanks!
generic for cialis we use it cialis online store cialis prezzo in linea basso cialis 5mg deutschland cialis online cialis pas cher paris calis viagra cialis levitra buy original cialis where do you buy cialis
1397/09/12 11:15 ب.ظ

Many thanks! Helpful stuff!
cialis super kamagra cialis 5 mg cialis super kamagra we choice cialis pfizer india cialis diario compra price cialis wal mart pharmacy cialis australia org rx cialis para comprar we recommend cialis best buy dose size of cialis
1397/09/12 10:16 ق.ظ

Thank you! I value this.
cialis 5 effetti collaterali click here take cialis we use it 50 mg cialis dose cialis super acti buy cialis uk no prescription cialis 200 dollar savings card cialis rckenschmerzen cialis baratos compran uk 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei sterreich
1397/09/11 09:42 ق.ظ

Cheers! A good amount of advice.

200 cialis coupon cialis usa cost cialis daily dose generic click here take cialis discount cialis buy generic cialis free generic cialis enter site natural cialis cialis generico en mexico cialis cost
1397/09/10 10:51 ب.ظ

Terrific information, Thanks!
discount cialis import cialis buy cialis online nz only here cialis pills warnings for cialis cialis canada on line cialis prezzo al pubblico wow look it cialis mexico cialis side effects cialis 5 mg funziona
1397/09/10 08:43 ب.ظ
Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers
and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
1397/09/10 09:37 ق.ظ

Regards! Very good stuff!
cialis pills in singapore the best choice cialis woman we recommend cialis best buy cialis tadalafil tadalafil tablets look here cialis cheap canada we choice cialis pfizer india cialis 20 mg best price cialis 20mg we choice free trial of cialis
1397/09/9 01:18 ب.ظ
This is a topic whiich iss near to my heart... Many thanks!
Exactly where arre your contact details though?
1397/09/9 10:43 ق.ظ

Wow a good deal of helpful knowledge!
buy cheap cialis in uk precios de cialis generico cialis for bph how to purchase cialis on line we choice free trial of cialis generic cialis at walmart tadalafilo cialis name brand cheap estudios de cialis genricos cialis coupon
1397/09/9 09:11 ق.ظ
Fine way oof explaining, and good post to take facts about my presentation topic,
which i am going to deliver in school.
1397/09/9 08:20 ق.ظ
Heyy there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quuick shout out and say I truly enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums thhat go over the
same subjects? Thanks!
1397/09/9 01:12 ق.ظ
Your style is so unique in comparison to other people I've read
stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll
just book mark this page.
1397/09/8 11:16 ب.ظ

You actually expressed that terrifically!
viagra vs cialis generic cialis soft gels cialis 20 mg best price generic cialis 20mg uk cialis generique cialis 5 mg scheda tecnica cialis canadian drugs cialis 5 mg scheda tecnica rx cialis para comprar cialis 5 mg buy
1397/09/8 10:12 ب.ظ
You reallly make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually
something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad
for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
1397/09/8 11:55 ق.ظ

Amazing advice. Many thanks.
cialis pas cher paris non 5 mg cialis generici cipla cialis online wow cialis 20 buy cialis sample pack tadalafil tablets cialis wir preise generic cialis levitra cialis per paypa buy cialis online nz
1397/09/7 11:32 ب.ظ

Wow plenty of excellent info.
cialis para que sirve cialis sale online the best choice cialis woman cialis 20 mg free generic cialis cialis italia gratis cialis prezzo di mercato only best offers 100mg cialis purchase once a day cialis usa cialis online
1397/09/7 11:11 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis preise schweiz side effects of cialis cialis coupons printable viagra cialis levitra cialis soft tabs for sale enter site natural cialis cialis tadalafil cialis 200 dollar savings card best generic drugs cialis no prescription cialis cheap
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :