عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

مفهوم دولت (State)تا قرن 16م رواج سیاسی نداشت.برای یونانی ها polisبه معنی شهر- دولت بودکه بر بهره مندی از حقوق واجتماع تاکید می کرد،نه اطاعت.در روم قدیم هم دولت به همین معنی بود واین وضع تا اواخر سده های میانه ادامه داشت.

     تعریف دولت

    اختلاف نظر در مورد تعریف دولت وجود داردکه آنهم برمی گرددبه سرشت ووظایف دولت. لذاگروهی بر جنبه ساختاری وبرخی برجنبه کارکردی آن نظر دارند.عده ای بر اساس ساختار طبقاتی،برخی نظام قدرت،گروهی نظام رفاه وعده ای آنرا نمایانگر کل جامعه میدانند.عده ای تضمین کننده زندگی جمعی وبرخی نهاد اخلاقی وعده ای هم از لحاظ حقوقی محض و..... دولت رامورد بررسی قرار داده اند. یک عده دولت را شر ضرور(اسپنسر)وعده دیگر آن را شر مطلق (انارشیست ها)پنداشته اند.به تعاریف زیر توجه فرمائید:

بورگس:دولت بخش خاصی از اجتماع بشر است که بصورت سازمان یافته دیده می شود.

بلونشلی:دولت به مردمی سازمان یافته از لحاظ سیاسی که در یک سرزمین معین قرار دارند،گفته می شود.

ویلسون:دولت به مردمی سازمان یافته طبق قانون دریک سرزمین معین گفته می شود.

گارنر :دولت اجتماع انسان هائی است که سر زمینی را در تصرف دائمی دارند،از کنترل خارجی مستقل اند وحکومت سازمان یافته ای دارند که بیشتر ساکنان آن بطور عادت از آن اطاعت می کنند.

رابرت دا ل:به نظام سیاسی متشکل از یک سرزمین وحکومت آن سرزمین دولت می گویند.

در مجموع می توان گفت سه گونه تعریف از دولت وجود دارد،تعاریف:حقوقی ،فلسفی وسیاسی.

تعریف حقوقی

  دولت:دولت واحدی است با ویژگی های زیر:1- جمعیت 2-حکومت 3- سرزمین 4- حاکمیت(انحصارقدرت).

تعریف فلسفی

 دولت دارای یک هدف اصلی است،کمال مطلوب ویا دولت آرمانی وخوب.از لحاظ فلسفی سه مکتب فکری وجوددارد:

دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون وضروری جامعه وجود دارد.افلاطون،ارسطو وآکوئیناس طرفدار این نظریه بودند.

دولت نتیجه یک قراداد اجتماعی استوهابز،لاک وروسو از مدافعان این نظریه اند.

دولت در نتیجه مبارزه میان طبقات متضاد اجتماعی بوجود می آید.مارکس وپیروانش حامی این نظر اند.

       

      تعریف سیاسی دولت

دراین تعریف بر واقعیت ها تکیه می شود تا بر آرمان.دولت متکی بر سلطه واطاعت است.

دیدگاه ها در باره منشا دولت

درمجموع دو نظریه در باره منشا دولت وجود دارد

   1- دولت پدیده اندامواره است

   2- دولت پدیده ابزارگونه

در نظریه اول دولت مثل خانواده وجامعه است ورشد وتکامل آن مبتنی بر ارگانیسم طبیعی است.برای انداموارگی سه خصوصیت بر شمرده اند.

ارتباط داخلی میان اجزا

توسعه ورشد درونی

درونی بودن هدف وغایت

بر اساس این نظریه می توان نتیجه گرفت :دولت وسیله ای برای تامین امنیت وآزادی انسان است.این دیدگاه ریشه در تفکرات ارسطو دارد.بعد ها هگل مدافع آن شد.

 نظریه ابزاری دولت

دولت محصول اراده انسان است.دولت ابزاری است که انسان آنرا برای هدف خاصی ساخته شد ه است.دولت نتیجه قراداد اجتماعی برای تامین نظم وامنیت است.دولت چیزی را تامین می کند که طبیعت آنرا تامین نکرده است.مثل صلح وامنیت.پس دولت برای انسان ها بوجود آمده است ،نه انسان برای دولت. هابز،لاک وروسو حامی این نظریه اند.

باید متذکر شد که دیدگا ه های اندامواره گی وابزاری دولت هر کدام به شاخه های دیگ هم تقسیم می گرددمثل نظریه ابزاری مارکسیزم که دولت را ابزار می داند ،اما نه بر اساس قرارداد،بلکه دولت را سلطه یک طبقه علیه طبقه دیگر می داند.یا مکتب اصالت فایده که منشا دولت را برای ایجاد و حفظ سود و فایده ولذت می داند،هیوم،بنتهام ومیل از طرفداران این دیدگاه می باشند.

در نظریه های جدید هم دیدگاه سه مکتب درباره منشا دولت مطرح است:1-اصحاب قراداد2- اصالت فایده 3- عقلگرایان(که منشا دولت را در عقل انسان می داند،حفظ امنیت وتامین رفاه،روسو،کانت وهگل).تقابل فکری اصحاب قرداد وعقلگرایان زمینه بوجودآمدن مکتب ایدالیسم ورئالیسم وپارادیم کانتی وهابزی را در روابط بین الملل بوجود آورده است.

وظایف وصلاحیت های دولت

چنانکه اشاره شد در رابطه با وظایف وصلاحیت های دولت اختلاف نظر  بین فلاسفه وجو دارد که آن هم برمیگردد بر سرشت دولت.در مجموع چهار نظریه در باره سرشت  و طبع انسان بین فلاسفه وجود دارد:

آیا انسان طبعا موجود فردگرااست یا جمع گرا؟

آیا انسان موجود سیاسی است یا غیر سیاسی    ؟

آیا انسان طبعا موجود عقلانی است یا غیر عقلانی؟

آیا انسان طبعا موجود کمال پذیر است یا غیر کمال پذیر؟

بر اساس این چهار پرسشٰ هشت برداشت از طبع بشر توسط فلاسفه سیاسی ارائه گردیده است.

انسان طبعا فردگرااست(جان لاک).پس وظیفه دولت حفظ حیات وآزادی فرد است.

انسان طبعا جمع گرا است (مارکس).بدون جمع فرد هویت ندارد.پس وظیفه دولت تعیین هویت فرد در جامعه است.

انسان طبعا سیاسی است(ارسطو).ساست غایت وهدف زندگی انسان را نشان می دهد.پس وظیفه دولت تبیین این هدف وغایت است.

انسان طبعاغیر سیاسی است(بنتهام ومیل).انسان دنبال قدرت وفایده است.پس وظیفه دولت تامین حد اکثر شادی برای افراد است.

انسان طبعا عقلانی وآزاد است(هگل).دولت عقلانی است چون مظهر تکامل روح است:فرد- خانواده-جامعه مدنی- دولت. پس وظیفه دولت تحقق عقلانیت وآزادی انسان است

انسان غیر عقلانی ومجبور است(هابز).دو مشکل زندگی:1-کینه توزی ورقابت2-غروروسرکشی این ترس دائمی را بوجود آورده است.پس وظیفه دولت برقراری امنیت است.

انسان طبعا کمال پذیر است(انارشیست هامثل ویلیام گادوین وپرودون).حکومت شری است که به مقتضای جهل انسان پدید آمده است. همه حکومت ها فاسداند.وجوددولت اصلا ضرورت ندارد.با پیشرفت آموزش وحقیقت ٰعدالت در جامعه بر قرار می گرددوتعاونی ها وظیفه دولت را انجام می دهند.

انسان طبعاکمال نا پذیراست(سنت آگوستین در کتاب شهر خدا)اونافرمانی انسان از خدارا ناشی از غرور وخودخواهی طبیعی می داند.پس از هبوط انسان شیطان شد وباغرور وشهوت آمیخته گردید.پس دولت مظهر شر وکاربر نامشروع قدرت است.

وجوه دولت

دولت چهار وجه دارد:وجه اجبار،وجه ایدئولوژیک ،وجه عمومی،وجه خصوصی.

چهره اجبار:واقعگرایان اجبار را ضرورت دولت می دانندکه بدون آن حفظ نظم ممکن نیست.هر چند اجبار شر است ولی شر لازم.ایدالیست هاوانارشیست ها دولت را طفیلی وانگل می  دانند.مارکسیست ها هم دولت را پدیده زشت معرفی می کنند.

وجه اجبار دولت به سه شکل ظاهر می گردد:ابزاری،ساختاری وایدئولوژیکی.

ابزاری:تحمیل اراده حکومت برمخلفین از طریق کاربرد ابزارزورمثل اردو ،پلیس،زندان وتفنگ و...

ساختاری:دستکاری در قوانین مثل:ممنوعیت احزاب سیاسی وجراید،ممنوعیت اعتصابات،منوعیت آزادی بیان و....

ایدئولوژیک:این نوع اجبار چون درپوشش  ایدئولوژی (عقیده)صورت می گیردوفرد متوجه نمی شود ،خطرناک است.

اجبار ابزاری یک بعدی،اجبار ساختاری دوبعدی و اجبار ایدولوژی سه بعدی است.

چهره ایدئولوژیک دولت

ایدئولوژی دستگاهی است که دولت ها بوسیله آن دولت مشروعیت می یابند.همه دولت ها دارای چهره ایدئولوژیک و مشروعیت بخش اند .مشروعیت در دولت مدرن بر اساس قراداد ورضایت اجتماعی است.قانون بازتاب اراده مردم است.پس مشروعیت مدرن تنها یک شکل دارد،آنهم مشروعیت دمکراتیک :قانونیت ،اراه عمومی،حاکمیت مردم و....

از نظر مارکسیسم ایدئولوژی اندیشه حاکم طبقه حاکمه در هر عصری است.ایدئولوژی نمایش واقعیت به شکل کاذب است .

کارل مانهایم :وظیفه ایدئولوژی مخدوش سازی اجتناب ناپذیر اندیشه بوسیله طبقه حاکمه برای حفظ قدرت خویش است.

گاهی بعضی از دولت ها مشروعیت شانرا بصورت ترکیبی بدست می آورند مثل لویه جرگه وپارلمان وسران قبائل.

چهره عمومی دولت

در بخش عمومی دولت چهار وظیفه دارد

ایجاد وحفظ همبستگی اجتماعی وسیاسی

حل کشمکش ها ومنازعات سیاسی

کوشش برای دستیابی به اهداف کلی

کوشش در تطبیق باشرایط متحول وجدید

همبستگی جوامع نیازمند تکوین ارزشها وهنجار های مشترک وکلی است.درشرایط گذار از جامعه سنتی به مدرن  ارزشها از هم گسیخته می شود .وقتی همبستگی سنتی ضعیف شد،برای بوجودآوردن همبستگی جدید دولت مدرن می کوشد با عرضه مفاهیم انتزاعی مانند وحدت نژاد،وحدت قومی، وحدت دینی و...نوعی همبستگی ایجاد کند.

حل کشمکش هاومنازعات

همبستگی با ارزشهای جامعه ارتباط دارد،اما حل منازعات با قوانین وهنجار هامربوط می شود.ارزشها نامرئی وغیر آگاهانه اند.امامقوانین آگاهانه.هنجار ها در قوانین ظاهر می شود وظمانت اجرا هم دارد.پس یکی از کار های دولت شناسئی جرم ومجازات مجرمین است.یعنی داوری میان افراد متخاصم(حکومت یعین حکمیت وداوری)

دستیابی به اهداف کلی

اهداف کلی در هر دوره ای فرق می کند.در عصر ایمان هدف کلی دستیابی به رستگاری است اما در جامعه مدرن رفاه.مهمترین هدف دولت می تواند اقتصادی باشد.

تطبیق باشرایط جدید

دولت مدرن دولت نوساز است .احساس عقب ماندگی سبب بروزمسائل ناسیونالیستی می گرددکه خود یکی از انگیزه های اصلی نوسازی است.تافلر از سه انقلاب :کشاورزی،صنعتی واطلاعاتی سخن گفته است.کشور های عقب مانده  باید خود را تطبیق دهد .

وجه خصوصی دولت

  آیا دولت حافظ مصالح ومنافع عمومی است؟یا حافظ منافع یک طبقه علیه طبقه دیگر .مثال کشتیبان در اندیشه ماکیاولی همان منافع عمومی را می رساند.پس سیاست تشخیص مصلحت عمومی است.

مارکسیست ها دولت را موسسه  خصوصی که موجب تحمیل اراده ومنافع بخشی از جامعه بربخش دیگر می گردد.مارکس در نقد دولت هگل بر وجه خصوصی دولت تاکید دارد(هگل دولت رامظهر عقل ومصلحت عمومی می داند).اما مارکس دولت مدرن را کمیته اجرائی طبقات حاکمه می نامد.لنین دولت را ماشین سله یک طبقه علیه طبقه دیگر وابزار استثمار نیروی کار مزد بگیر بوسیله سرمایدار توصیف می کند.به نظر مارکسیست ها اصولا دولت محصول پیدایش مالکیت خصوصی است.

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : دولت، تعریف دولت،
لینک های مرتبط :
1398/11/29 05:16 ق.ظ
Hello! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this
post to him. Fairly certain he will have a good read.
Thank you for sharing!
1398/11/23 07:47 ب.ظ
One of the best man is usually the grooms most trustworthy and faithful
friend or relative. One of the best man is often the grooms most reliable and faithful good friend or relative.
The ushers often is the grooms brothers, cousin, or finest friends,
or brothers and close relatives of the bride. Responsibilities of the most effective Man Before
the wedding, he - pays for his own attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - isn't part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the marriage license.

At the reception, he - doesn't stand within the receiving line unless he can also be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal wear
to the suitable location.
1398/11/19 04:22 ب.ظ
5escortgirls Quick search and get the newest results Discover a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort
girls? Discrete apartments? Generate a quick search by region
1398/11/11 08:42 ق.ظ
aldre gratis porr porr aldre damer kinesisk porr bra porr sida dildo porr svenska singlar tips pa dejt kalle anka
porr porr anal pain svensk gammal porr gratis porr 6 xvideos porr svensk mogen porr dejt forslag older porr
porr marta moses nsubuga porr porr amator vego
dejt svensk porr forum se gratis porr free mormor bi porr uppsala porr
free hd porr ung o gammal porr porr dansk nicole sweden porr porr tuttar japan porr porr pa youtube mulliga tjejer porr
caroline martinsson porr porr films johan porr grattis porr film porr pa cmore porr sidor
nicole lagercrantz porr swehub porr gravid porr jockiboi o jonna porr gratis porr
sverige populara dejtingsidor amina axelsson porr bra
dejt restaurang stockholm xvideos porr runkar porr sok singlar samlag porr sex porr film sofia hellqvist porr
1398/11/2 02:27 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be
what precisely I'm looking for. Would you offer guest writers
to write content for yourself? I wouldn't mind
creating a post or elaborating on most of the subjects you write about here.

Again, awesome blog!
1398/10/30 08:29 ق.ظ
comics porno poringa porno gratis muy zorras busco contactos con mujeres videps pornos mujeres
contactos porno de mujeres gordas como hacerle sexo oral a una
mujer chocho porno contactos mujeres bcn sexo en santander
se buscan chicos porno polla porno gratis tetonas sexo sudor y calor
chatzona sexo porno de masajes the simpsons porno japonesas sexo chicas contacto malaga
porno spain anuncios sexo gratis gordita busca sexo 19 porno porno masturbacion femenina navarra sexo chica busca
chico gandia sexo para ellas pelis porno amateur contactos
chicas rusas contactos chicas malaga videos porno chatroulette relatos
de sexo filial sexo con mi pareja porno tetonas gratis videos amateurs
sexo sexo y genero anuncios de mujeres buscan hombres peliculas porno masajes contacto con mujeres en caceres sexo bbw miley cyrus video porno chat
sevilla sexo club de sexo negras porno porno sin descargar chica busca chico
zaragoza descarga de porno contactos de mujeres en salamanca sexo vitoria contactos para
amistad con mujeres ver gratis videos porno
1398/10/29 09:09 ب.ظ
The perfect man is usually the grooms most reliable and faithful buddy or relative.

The best man is usually the grooms most trustworthy and faithful buddy or relative.

The ushers could be the grooms brothers, cousin, or best mates, or brothers and shut family of the
bride. Responsibilities of one of the best
Man Before the wedding, he - pays for his personal attire, bought or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
In the course of the ceremony, he - shouldn't be part of the
processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of the witnesses in signing the
marriage license. On the reception, he - does not stand within the
receiving line until he is also the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his
and the grooms rented formal put on to the suitable location.
1398/10/29 03:42 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes a villa to rent by city,
a range of rooms lofts and villas. Be stunned at the photographs and data
that the site has to make available you. The site is a center for
all of you the ads from the field, bachelorette party?
Enjoy someone who leaves Israel? Regardless of what the key reason why
it's important to rent a villa for a future event or just a group recreation ideal for any age.
The site is also the middle of rooms from the hour, which is already another subject,
for lovers who are searhing for a deluxe room equipped for discreet
entertainment by using a spouse or lover.
It doesn't matter what you would like, the 0LOFT website constitutes a find you to find rentals for loft
villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
1398/10/29 02:33 ق.ظ
husband cheating online dating free brutal porn online dating for singles lesbian sisters
porn mature dating sex sex without a condom kat stacks porn funny online dating
photos best dating sites free online dating sight mutual arrangement
dating site 100 free dating no sign up 100 free disabled dating
site in usa best free mobile dating website fun online dating questions how to write a funny online dating profile free online counseling
chat rooms 24/7 orgy sex free dating site online canada
fb dating application sex ecards free online dating sites canberra amateur incest porn porn for ladies top 10
dating sims for android sex counselor near me online dating college homemade public sex free herpes dating sites
australia asian rape porn best tattoo dating sites dating websites for students online dating
expert uk pregnant women dating site real amateur porn speed dating
site de rencontre top 1000 dating sites are there any safe
dating sites german dating sites for free free lgbt online dating
don t look now sex scene lesbian sexually attracted to guys video adult dating sites
in usa sex synonyms slang men having sex porn blocker lesbian dating online
australia improve sex drive female happy ending massage porn free porn big tits top 10 craziest dating sites
1398/10/28 01:31 ق.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge about unpredicted feelings.
1398/10/17 04:05 ق.ظ
The very best man is usually the grooms most reliable
and faithful pal or relative. The very best man is normally the grooms most reliable and faithful buddy or relative.

The ushers could be the grooms brothers, cousin, or greatest mates, or
brothers and close kin of the bride. Responsibilities
of the best Man Before the marriage, he - pays for his personal attire, bought or
rented. May give the envelope to the officiant earlier than the ceremony.
Through the ceremony, he - just isn't part of the processional
however enters with the groom, standing behind the groom
and barely to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the marriage license.

On the reception, he - doesn't stand in the receiving line unless he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and
the grooms rented formal wear to the suitable location.
1398/10/3 05:48 ق.ظ
One of the best man is usually the grooms most trustworthy
and faithful pal or relative. The most effective man is often the grooms most trustworthy and
faithful buddy or relative. The ushers will
be the grooms brothers, cousin, or greatest associates, or brothers
and shut kinfolk of the bride. Responsibilities of the
best Man Before the marriage, he - pays for his personal attire,
purchased or rented. May give the envelope to the officiant earlier than the
ceremony. Throughout the ceremony, he - isn't part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom
and barely to the left. After the ceremony, he - immediately serves as
one of the witnesses in signing the marriage
license. At the reception, he - doesn't stand within the receiving line
unless he is also the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
1398/10/1 07:37 ق.ظ
Very good write-up. I absolutely love this website. Stick with it!
1398/09/19 07:30 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of
valuable experience regarding unexpected emotions.
1398/08/24 05:06 ب.ظ
The most effective man is often the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The most effective man is normally the grooms most reliable and faithful friend or relative.
The ushers may be the grooms brothers, cousin, or best mates,
or brothers and close kin of the bride. Responsibilities of the best Man Before the wedding, he - pays for his personal
attire, bought or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Throughout the ceremony, he - isn't a part of the processional but enters with the groom, standing behind the groom and slightly to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the wedding license.

On the reception, he - does not stand within the
receiving line except he can also be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
1398/08/20 12:32 ق.ظ
Hello, i believe that i noticed you visited my website thus i came to return the choose?.I am
trying to in finding issues to enhance my web site!I guess its adequate to make use of some of
your concepts!!
1398/07/29 04:30 ق.ظ
thanks a lot a whole lot this site will be formal in addition to informal
1398/07/10 03:07 ب.ظ
I visited various web sites except the audio quality for audio songs existing at
this web site is truly wonderful.
1398/07/4 07:16 ق.ظ
Your one-stop store to Asia's greatest sex location, find Tokyo Escorts, Brothels, Erotic Rubs, Blowjob
Bars, Reel Groups, Intercourse Services and a lot
more!
1398/06/31 09:25 ب.ظ
Greetings from Colorado! I'm bored to death at work so I decided to browse
your website on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!
1398/06/26 06:51 ق.ظ
I think that is one of the most important information for me.
And i am happy studying your article. But wanna statement on some general issues, The
site style is great, the articles is in point of fact excellent : D.
Just right job, cheers
1398/06/16 08:39 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this fantastic blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this blog with
my Facebook group. Talk soon!
1398/06/12 01:45 ق.ظ
I am not sure where you're getting your information,
but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.
1398/06/5 07:08 ق.ظ
"We've got to build to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we could have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its
intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as
I felt his cock slide between my sensitive lips. I
felt the top of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I want to him to thrust into me hard. Instead he retracted
and slid his hardness back about my clit.

I'd been aching to get him inside, and I really could tell that his
should push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the opinion of
my wet pussy lips around the head of his cock was getting excessive for of us.


"Permit the finale begin," he explained, and he slid the end of his cock inside me.


The two of us gasped because he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to get him further inside,
and hubby threw his return on the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, and each time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful since it filled me, but I want to everthing inside
me. I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, anf
the husband plunged his cock all the way in.
1398/06/3 10:59 ب.ظ
I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of house .

Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.
Reading this info So i am satisfied to express that I have an incredibly just right uncanny feeling
I found out exactly what I needed. I so much without a
doubt will make sure to do not put out of your mind this website and provides
it a look on a constant basis.
1398/06/2 08:09 ب.ظ
thanks a lot a good deal this web site can be official as well as casual
1398/05/30 12:47 ب.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
1398/05/25 11:58 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face,
hazel eyes and the prettiest lips I've seen.
They're well developed, with incredible arms and also a chest that
stands apart within this sweater. We're standing ahead of each other talking about
us, what you want money, what we're interested in on another person. He starts saying that bigger been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for an excuse right.

But figure out, make use of reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you currently?' he said as I am better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I prefer how you will think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my high heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What do you want in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone that knows what they have to want. Somebody that won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when attemping a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially when it comes to making interesting things in bed ', I intimate ‘And I enjoy women that are direct, who cut in the chase, like you may did. To generally be
honest, that's a huge turn on.
1398/05/23 04:19 ب.ظ
My developer iis tryying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked tthe idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've beenn usng Movable-type on a number of websites
for about a year and am worried about switching tto another
platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress conntent into it?

Anyy kind of help would be really appreciated!
1398/05/18 11:55 ب.ظ
thank you a great deal this excellent website is elegant and also
casual
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو