تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - دموکراسی
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

Demos واژه یونانی به معنی مردم وkratiaبه معنی قدرت است.در یونان به واحد های روستائی دموس می گفتند.در قرن 5ق.م.  مفهوم دموکراسی متحول شد به اجتماع همه مردم آتن اطلاق گردید.در  509 اداره جامعه آتن در اثر اصلاحات کلیستن حوقوقدان برجسته یونانی به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا نامیدند. یعنی حکومت روستائیان.امروز به حکومتی که قدرت در دست مردم باشد دموکراسی می گویند.

  تاریخچه پیدایش دموکراسی

دموکراسی در مخالفت با حکومت استبدادی وخودکامه پیدا شد.امادر رابطه با هدف دموکراسی اختلاف وجود داشت.برخی آ زادی را هدف عمده دموکراسی وعده ای برابری را هدف اصلی دموکراسی قلمداد کردند.کسانی که آزادی را هدف دموکراسی می دانند معتقد اند ،دموکراسی یعنی حکومت از راه گفتگو یعنی ترغیب حکومت شوندگان وتسلیم تدریجی گروه های حاکم. به نوشته فاینر تا پایان قرن 18 دموکراسی مفهوم اعتراضی ،انقلابی ونفی کننده داشت.

   تعریف دموکراسی

   ابراهام لینکن گفته است دمکراسی عبارت است از حکومت مردم ، توسط مردم وبرای مردم.به نظر بریس دموکراسی شکلی از حکومت است که قدرت فرمانروائی بطور قانونی به همه اعضای جامعه بطور کلی واگذار گردد.اما مک آیور معتقد است دموکراسی تعیین حکومت اکثریت یا غیرآن نیست .بلکه در اصل این است که چه کسی باید حکومت کند وبا چه هدفی.لنین دموکراسی را شکلی از سازمان سیاسی جامعه می داند که در خدمت تولید بوده وروابط تولیدی جامعه آن را معین کند.

     مبانی فکری دموکراسی

  دموکراسی از لحاظ فکری ریشه در اندیشه وایدئولوِی لیبرال دارد.  اصل برابری انسان ها ،اصالت فرد،اصالت قانون،حاکمیت مردم ،تاکید بر خقوق طبیعی،تاکید بر جامعه مدنی وسیاسی.

     اصول اساسی دموکراسی

1-      حق شهروندی: انسان ها چون از عقل سلیم برخوردارند ،شهروند محسوب می گردند.

2-      مسولیت پذیری انسان: انسان ها چون فطرت پاک ودرستکار دارند مسئولیت پذیر اند.

3-      حس همبستگی : به دلیل مافع مشترک انسان ها احساس همبستگی عمیق دارند.

4-      اراده عمومی مشترک:در میان مردم اراده عمومی مشترک هم وجود ارد.

   لیبرالیسم از اصول اساسی دموکراسی است.لیبرالیسم ایدئولوژی است وعناصر مهم آن عبارت است از:تفکیک قوا،جامعه مدنی،نظارت مردم،اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی،تما یز حوزه عمومی وخصوصی،تساهل ومدارا،مقاومت در برابر قدرت وحق مالکیت خصوصی.

    پراگماتیسم مبنای فلسفی دموکراسی است در حالیکه لیبرالیسم فلسفه سیاسی دموکراسی است.پراگماتیسم معتقد است :معنی وحقیقت امور واندیشه ها را درفواید ونتایج آن ها باید یافت.پس نباید دنبال حقیقت غائی گشت.فائیده عملی ملاک حقیقت است.

     نسبی گرائی به این معنی که ارزشها نسبی وذهنی اند مثل اصالت زضایت وقبول عامه ،اصالت قرارداد،اصالت برابری مدنی ،خودمختاری فرد،قانونگرائی و...

     نظریه ها در باره دموکراسی

دودسته نظریه را می توان تفکیک کرد:از لحاظ فلسفه سیاسی واز لحاظ فلسفه اجتماعی.از لحاظ فلسفه سیاسی به دونوع حکومت دموکراسی توجه شده است:آرمانگرایانه وواقعگرایانه که در سه شکل دموکراسی ژاکوبینی یا حد اکثری، دموکراسی قانونی ودموکراسی گروه های بر گزیده تقسیم می گردد.

1-   دموکراسی حد اکثری یا ژاکوبینی مبتنی بر نظریه ژان ژاک روسو است.به نظر روسو دمکراسی مظهراراده اکثریت مردم است.اکثریت هیچگاه اشتباه نمی کند .صدای مردم صدای خداوند است.می توان به عقل وفضیلت مردم همیشه اعتماد کرد.پس همه منصب در حکومت باید انتخابی باشد آن هم بر اساس رفراندم.

2-  دموکراسی به معنی حکومت قانون ،طرفداران این نظریه جوهر دموکراسی راحاکمیت قانون می دانند.استبداد اکثریت واقلیت را می توان با قانون مهار کرد.این دیدگاه واقع گرایان است که از حکومت خود کامه به نام اراده عمومی واز گرایش سیاست به افراط در اثر مشارکت بالای مردم  نگران بودند وبر نقش دانش وآگاهی ،حقوق فردی وآزادی منفی(رهائی از اراده خودسرانه اکثریت) تاکید می کردند.از دید واقعگرایان قدرت به هر حال خطرناک است وباید به شیوه قانونی محدود وکنترل شود.

3-  به نظر این گروه جوهر دموکراسی رقابت میان گروه های متمایل به قدرت است.واحد دموکراسی گروه است ،نه فرد .پس دموکراسی را نه در اکثریت، بلکه در رقابت گروه های برگزیده باید دید.این ها ایجاد اکثریت موثر را به جای اکثریت عددی لازم دانسته آموزش مردم رانیاز مبرم جامعه می خوانند.همچنان مشورت مردم را مهم دانسته وبرای داوری تربیت کارشناسان را ضروری می دانند.این دید واقعگرایانه است.

 2-  از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی  سه  جنبه دارد: اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی.از لحاظ اجتماعی همه مردم برابراند. از لحاظ اقتصادی توزیع ثروت در جامعه باید بر اساس عدالت صورت گیرد.واز لحاظ سیاسی  مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

معرفی منابع:

بنیاد های علم سیاست،عبدالرحمن عالم ،نشر نی ،1378 چاپ هفتم.

آموزش دانش سیاسی، حسین بشیریه،نشر نگاه معاصر،1380

اصول علم سیاست ،احمد بخشایشی اردستانی،آوای نور 1376

اصول علم سیاست ، موریس دوورژه ،امیر کبیر،1369

مبانی علم ساست ،عبدالحمیدابوالحمد، انتشارات توس،1376 چاپ هفتم

مبانی علم سیاست،استفان .دی تنسی،ترجمه یحیی ملک محمدی ،نشر دادگستر ،1379

مقدمات سیاست ،استیون تانسی،ترجمه هرمز همایون پور،نشر نی1381

Politics the Basics,Stephen D. Tansey،نشر دادگستر{بی تا}

آشنائی با علم سیاست،کلایمر رودی،جمیز آدرسن،ترجمه بهرام ملکوتی ،امیرکبیر،1351 (در این کتاب سیاست به معنی علم دولت معرفی گردیده)

سیاست به مثابه علم،ولفرید روریش،ترجمه ملک یحیی  صلاحی،سمت،1372(مطالعه بین رشته ای .سیاست و حقوق ،اقتصاد

سیاست چیست، ژولیان فروند،ترجمه احمدی،نشر آگه،1384

نگرش جدید به علم سیاست،مونتی پالمر،چارلز گایل ،ترجمه منچهر شجاعی،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی،1371

اسطوره سیاسی ،هنری تودر،ترجمه سید محمد دامادی،امیر

کبیر1383

سیاست وحکومت جدید ،آلن ر.بال ،ب. گای پیترز ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،نشر قومس ،138a4

تجزیه وتحلیل جدید سیاست ،رابرت دال،ترجمه حسین ظفریان،نشر مترجم ،1364

مقدمه ای بر سیاست ،هارودلاسکی،ترجمه صفا

جامعه وحکومت ،مک آیور ،ترجمه کنی

روش ونظریه در علوم سیاسی،دیوید مارش وجری استوکر،ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی،1378

ساختارهای قدرت(درآمدی برعلم سیاست)،شوارتس منتل،ترجمه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق،1378

مقدمه ای بر علم سیاست،سی ا. لیدز،تهرن ،انتشارات عطا،1377

مبانی علم سیاست،عقیدتی سیاسی ونمایندگی ولی فقیه در سپاه،1378

سیاست وسرنوشت،آندرو کمپل،ترجمه خشایار دیهمی،طرح نو 1381

گزیده مقالات سیاسی اجتماعی،تهران ،انتشارات بینش،1375

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : تعریف دمکراسی، انواع دمکراسی، مبانی فکری دمکراسی، اصول اساسی دمکراسی،
لینک های مرتبط :
1397/05/23 02:29 ق.ظ

Beneficial posts. With thanks!
natural viagra buy viagra online australia buy sildenafil online cheap order viagra no prescription how get viagra online pharmacy online buy viagra cheap uk online order viagra where can i order viagra viagra online doctor
1397/04/12 11:45 ق.ظ
Good post. I learn sometһing totally new and challenging onn blogs
Ӏ stumbleupon everyday. It's aⅼѡays usefᥙl to read through content
fгom оther authors and practice ѕomething fгom οther web sites.
1397/04/9 11:37 ب.ظ
Yoս аctually makе iit seеm so easy wіth youг presentation but I
in finding thіs topic tto be actualⅼy ѕomething that I belieѵe I w᧐uld never understand.
It қind of feels too complicated аnd very huɡe foг mе.
І'm looking ahead inn your neⲭt publish, Ι wilⅼ try tߋⲟ get
the hold of іt!
1397/03/29 06:00 ق.ظ
І woulod likе tⲟ thɑnk you f᧐r tһe efforts уou'vе put іn writing this blog.
I aam hopiung to ѕee the same һigh-grade blog posts Ьy
yoou ⅼater օn аs ᴡell. In truth, yοur creative writing abilities һas encouraged mе t᧐ get my vеry own website now ;)
1397/03/25 10:37 ق.ظ
Link exchange іs notһing else except it іѕ οnly placing the other person's blog lknk οn your page at
suitable рlace annd οther perszon ѡill also do sіmilar in support of ʏou.
1397/03/7 01:29 ق.ظ

Thank you. I appreciate this!
cheap cialis canadian drugs generic cialis warnings for cialis are there generic cialis cialis generique 5 mg prices on cialis 10 mg cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic cialis name brand cheap online prescriptions cialis
1397/02/28 12:18 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes whuich makes it much more pleasant
for me to come here and visit more often. Did
you hire out a developer to create yoiur theme?
Fantastic work!
1397/02/26 03:09 ق.ظ
I don't even know how I endsd up here, but I thought this
pot was great. I do not knoww who you are but certainly you aree going
to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
1397/02/26 02:05 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
reading your blog and I look forward to your new
updates.
1397/02/26 12:25 ق.ظ
naturally like your website but you need to take a look at the spelling on quite a
few of your posts. A number of them are rife with spelling
problems and I to find it very troublesome to inform the truth then again I will surely come back again.
1397/02/20 02:32 ق.ظ

Terrific posts. With thanks.
cialis 5 effetti collaterali canadian cialis prix de cialis tarif cialis france cialis with 2 days delivery cialis soft tabs for sale cialis mit grapefruitsaft cialis generico online cialis pills price each tadalafil
1397/02/7 06:01 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis free trial cialis rckenschmerzen cialis name brand cheap cialis manufacturer coupon only best offers cialis use pastillas cialis y alcoho cialis authentique suisse acquistare cialis internet price cialis per pill comprar cialis 10 espa241a
1397/02/4 01:09 ق.ظ

You actually revealed this well.
where can i buy viagra without prescription buy original viagra buy viagra where cheapest place to buy viagra buy viagra online rx. buy brand viagra buy viagra online without prescription with overnight delivery buy viagra now viagra online no prescriptions where can i buy viagra online
1397/02/3 08:15 ب.ظ
Incredible story there. Whhat occcurred after? Goodd luck!
1397/02/1 03:21 ق.ظ
I have reawd soo many content concerning the blogger lover buut this pargraph is truly a plezsant
article, kerp itt up.
1397/01/17 05:25 ب.ظ

Incredible lots of valuable data.
preis cialis 20mg schweiz cialis qualitat cialis sale online buy name brand cialis on line we recommend cheapest cialis cialis generico lilly canada discount drugs cialis cialis kamagra levitra miglior cialis generico cialis professional from usa
1397/01/3 12:46 ب.ظ

Kudos! I value this!
prices on cialis 10 mg buy original cialis tadalafil 10 mg we like it cialis price callus female cialis no prescription we use it 50 mg cialis dose prezzo cialis a buon mercato we choice cialis uk cialis cipla best buy
1396/01/23 10:21 ب.ظ
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that
would be ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
1396/01/18 03:34 ب.ظ
I enjoy what you guys are usually up too.
This type of clever work and exposure! Keep up the wonderful works guys I've included
you guys to my blogroll.
1396/01/15 08:57 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult
to get that "perfect balance" between superb usability and appearance.
I must say you've done a excellent job with this. Additionally, the blog loads very quick for me
on Chrome. Outstanding Blog!
1395/03/11 12:25 ب.ظ
i will thsnk yu when accept me
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :