تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - دموکراسی
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/03/20 :: نویسنده : مصطفی سروری

Demos واژه یونانی به معنی مردم وkratiaبه معنی قدرت است.در یونان به واحد های روستائی دموس می گفتند.در قرن 5ق.م.  مفهوم دموکراسی متحول شد به اجتماع همه مردم آتن اطلاق گردید.در  509 اداره جامعه آتن در اثر اصلاحات کلیستن حوقوقدان برجسته یونانی به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا نامیدند. یعنی حکومت روستائیان.امروز به حکومتی که قدرت در دست مردم باشد دموکراسی می گویند.

  تاریخچه پیدایش دموکراسی

دموکراسی در مخالفت با حکومت استبدادی وخودکامه پیدا شد.امادر رابطه با هدف دموکراسی اختلاف وجود داشت.برخی آ زادی را هدف عمده دموکراسی وعده ای برابری را هدف اصلی دموکراسی قلمداد کردند.کسانی که آزادی را هدف دموکراسی می دانند معتقد اند ،دموکراسی یعنی حکومت از راه گفتگو یعنی ترغیب حکومت شوندگان وتسلیم تدریجی گروه های حاکم. به نوشته فاینر تا پایان قرن 18 دموکراسی مفهوم اعتراضی ،انقلابی ونفی کننده داشت.

   تعریف دموکراسی

   ابراهام لینکن گفته است دمکراسی عبارت است از حکومت مردم ، توسط مردم وبرای مردم.به نظر بریس دموکراسی شکلی از حکومت است که قدرت فرمانروائی بطور قانونی به همه اعضای جامعه بطور کلی واگذار گردد.اما مک آیور معتقد است دموکراسی تعیین حکومت اکثریت یا غیرآن نیست .بلکه در اصل این است که چه کسی باید حکومت کند وبا چه هدفی.لنین دموکراسی را شکلی از سازمان سیاسی جامعه می داند که در خدمت تولید بوده وروابط تولیدی جامعه آن را معین کند.

     مبانی فکری دموکراسی

  دموکراسی از لحاظ فکری ریشه در اندیشه وایدئولوِی لیبرال دارد.  اصل برابری انسان ها ،اصالت فرد،اصالت قانون،حاکمیت مردم ،تاکید بر خقوق طبیعی،تاکید بر جامعه مدنی وسیاسی.

     اصول اساسی دموکراسی

1-      حق شهروندی: انسان ها چون از عقل سلیم برخوردارند ،شهروند محسوب می گردند.

2-      مسولیت پذیری انسان: انسان ها چون فطرت پاک ودرستکار دارند مسئولیت پذیر اند.

3-      حس همبستگی : به دلیل مافع مشترک انسان ها احساس همبستگی عمیق دارند.

4-      اراده عمومی مشترک:در میان مردم اراده عمومی مشترک هم وجود ارد.

   لیبرالیسم از اصول اساسی دموکراسی است.لیبرالیسم ایدئولوژی است وعناصر مهم آن عبارت است از:تفکیک قوا،جامعه مدنی،نظارت مردم،اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی،تما یز حوزه عمومی وخصوصی،تساهل ومدارا،مقاومت در برابر قدرت وحق مالکیت خصوصی.

    پراگماتیسم مبنای فلسفی دموکراسی است در حالیکه لیبرالیسم فلسفه سیاسی دموکراسی است.پراگماتیسم معتقد است :معنی وحقیقت امور واندیشه ها را درفواید ونتایج آن ها باید یافت.پس نباید دنبال حقیقت غائی گشت.فائیده عملی ملاک حقیقت است.

     نسبی گرائی به این معنی که ارزشها نسبی وذهنی اند مثل اصالت زضایت وقبول عامه ،اصالت قرارداد،اصالت برابری مدنی ،خودمختاری فرد،قانونگرائی و...

     نظریه ها در باره دموکراسی

دودسته نظریه را می توان تفکیک کرد:از لحاظ فلسفه سیاسی واز لحاظ فلسفه اجتماعی.از لحاظ فلسفه سیاسی به دونوع حکومت دموکراسی توجه شده است:آرمانگرایانه وواقعگرایانه که در سه شکل دموکراسی ژاکوبینی یا حد اکثری، دموکراسی قانونی ودموکراسی گروه های بر گزیده تقسیم می گردد.

1-   دموکراسی حد اکثری یا ژاکوبینی مبتنی بر نظریه ژان ژاک روسو است.به نظر روسو دمکراسی مظهراراده اکثریت مردم است.اکثریت هیچگاه اشتباه نمی کند .صدای مردم صدای خداوند است.می توان به عقل وفضیلت مردم همیشه اعتماد کرد.پس همه منصب در حکومت باید انتخابی باشد آن هم بر اساس رفراندم.

2-  دموکراسی به معنی حکومت قانون ،طرفداران این نظریه جوهر دموکراسی راحاکمیت قانون می دانند.استبداد اکثریت واقلیت را می توان با قانون مهار کرد.این دیدگاه واقع گرایان است که از حکومت خود کامه به نام اراده عمومی واز گرایش سیاست به افراط در اثر مشارکت بالای مردم  نگران بودند وبر نقش دانش وآگاهی ،حقوق فردی وآزادی منفی(رهائی از اراده خودسرانه اکثریت) تاکید می کردند.از دید واقعگرایان قدرت به هر حال خطرناک است وباید به شیوه قانونی محدود وکنترل شود.

3-  به نظر این گروه جوهر دموکراسی رقابت میان گروه های متمایل به قدرت است.واحد دموکراسی گروه است ،نه فرد .پس دموکراسی را نه در اکثریت، بلکه در رقابت گروه های برگزیده باید دید.این ها ایجاد اکثریت موثر را به جای اکثریت عددی لازم دانسته آموزش مردم رانیاز مبرم جامعه می خوانند.همچنان مشورت مردم را مهم دانسته وبرای داوری تربیت کارشناسان را ضروری می دانند.این دید واقعگرایانه است.

 2-  از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی  سه  جنبه دارد: اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی.از لحاظ اجتماعی همه مردم برابراند. از لحاظ اقتصادی توزیع ثروت در جامعه باید بر اساس عدالت صورت گیرد.واز لحاظ سیاسی  مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند.

معرفی منابع:

بنیاد های علم سیاست،عبدالرحمن عالم ،نشر نی ،1378 چاپ هفتم.

آموزش دانش سیاسی، حسین بشیریه،نشر نگاه معاصر،1380

اصول علم سیاست ،احمد بخشایشی اردستانی،آوای نور 1376

اصول علم سیاست ، موریس دوورژه ،امیر کبیر،1369

مبانی علم ساست ،عبدالحمیدابوالحمد، انتشارات توس،1376 چاپ هفتم

مبانی علم سیاست،استفان .دی تنسی،ترجمه یحیی ملک محمدی ،نشر دادگستر ،1379

مقدمات سیاست ،استیون تانسی،ترجمه هرمز همایون پور،نشر نی1381

Politics the Basics,Stephen D. Tansey،نشر دادگستر{بی تا}

آشنائی با علم سیاست،کلایمر رودی،جمیز آدرسن،ترجمه بهرام ملکوتی ،امیرکبیر،1351 (در این کتاب سیاست به معنی علم دولت معرفی گردیده)

سیاست به مثابه علم،ولفرید روریش،ترجمه ملک یحیی  صلاحی،سمت،1372(مطالعه بین رشته ای .سیاست و حقوق ،اقتصاد

سیاست چیست، ژولیان فروند،ترجمه احمدی،نشر آگه،1384

نگرش جدید به علم سیاست،مونتی پالمر،چارلز گایل ،ترجمه منچهر شجاعی،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی،1371

اسطوره سیاسی ،هنری تودر،ترجمه سید محمد دامادی،امیر

کبیر1383

سیاست وحکومت جدید ،آلن ر.بال ،ب. گای پیترز ،ترجمه عبدالرحمن عالم ،نشر قومس ،138a4

تجزیه وتحلیل جدید سیاست ،رابرت دال،ترجمه حسین ظفریان،نشر مترجم ،1364

مقدمه ای بر سیاست ،هارودلاسکی،ترجمه صفا

جامعه وحکومت ،مک آیور ،ترجمه کنی

روش ونظریه در علوم سیاسی،دیوید مارش وجری استوکر،ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی ،پژوهشکده مطالعات راهبردی،1378

ساختارهای قدرت(درآمدی برعلم سیاست)،شوارتس منتل،ترجمه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق،1378

مقدمه ای بر علم سیاست،سی ا. لیدز،تهرن ،انتشارات عطا،1377

مبانی علم سیاست،عقیدتی سیاسی ونمایندگی ولی فقیه در سپاه،1378

سیاست وسرنوشت،آندرو کمپل،ترجمه خشایار دیهمی،طرح نو 1381

گزیده مقالات سیاسی اجتماعی،تهران ،انتشارات بینش،1375

نوع مطلب : مبانی علم سیاست، 
برچسب ها : تعریف دمکراسی، انواع دمکراسی، مبانی فکری دمکراسی، اصول اساسی دمکراسی،
لینک های مرتبط :
1397/09/15 03:53 ق.ظ

Amazing facts. Appreciate it!
cialis sicuro in linea purchasing cialis on the internet cialis billig bulk cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis uk cialis super acti prices for cialis 50mg we use it 50 mg cialis dose we use it cialis online store
1397/09/14 10:29 ق.ظ

Seriously many of awesome info.
buy cialis uk no prescription cialis tablets buy cheap cialis in uk cialis alternative cialis coupons generic cialis levitra cialis kaufen bankberweisung cialis from canada cialis tadalafil online cialis with 2 days delivery
1397/09/12 11:33 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis coupons cheap cialis we recommend cialis best buy we choice free trial of cialis cuanto cuesta cialis yaho how does cialis work cialis price thailand prices on cialis 10 mg preis cialis 20mg schweiz click now buy cialis brand
1397/09/12 12:06 ق.ظ

Helpful information. Thank you.
cialis 5 mg para diabeticos cialis alternative cialis generico lilly cialis 5 effetti collaterali cialis pills price each look here cialis order on line cialis prices in england cialis generika viagra vs cialis cialis generico lilly
1397/09/11 10:57 ق.ظ

You suggested this adequately.
click here to buy cialis cialis without a doctor's prescription cialis dosage recommended site cialis kanada where do you buy cialis cialis generico milano cialis manufacturer coupon venta cialis en espaa we recommend cialis best buy discount cialis
1397/09/10 10:53 ق.ظ

You actually expressed it adequately!
prezzo di cialis in bulgaria comprar cialis 10 espa241a buy cialis online pastillas cialis y alcoho buy cialis cheap 10 mg cialis pills price each cialis uk next day click here to buy cialis cialis pas cher paris non 5 mg cialis generici
1397/09/9 11:35 ب.ظ

This is nicely said! .
how does cialis work generic cialis cialis qualitat cialis generic cialis flussig cialis 5 mg funziona acquisto online cialis cialis dosage amounts cialis generic availability cialis kamagra levitra
1397/09/9 11:52 ق.ظ

You reported it really well.
cialis rezeptfrei cipla cialis online cialis e hiv cialis en mexico precio acquisto online cialis cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness get cheap cialis cialis daily dose generic cialis cuantos mg hay
1397/09/8 12:46 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it.
venta cialis en espaa cialis 5mg billiger buy brand cialis cheap cialis generico enter site 20 mg cialis cost cialis price thailand cialis 10mg prix pharmaci online cialis pastillas cialis y alcoho legalidad de comprar cialis
1397/09/7 12:28 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis dosage recommendations order a sample of cialis enter site natural cialis cialis super acti cialis cipla best buy american pharmacy cialis cialis australian price generic cialis at the pharmacy we choice cialis uk trusted tabled cialis softabs
1397/07/25 12:28 ب.ظ
whoah this weblog is wonderful i like studying your articles.
Stay up the good work! You understand, a lot of people are hunting round for this info, you can help them greatly.
1397/07/18 11:39 ب.ظ

Factor certainly applied.!
buy levitra online levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg levitra 10 mg prezzo vardenafil levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg levitra 20mg levitra 20 mg cheap 20mg levitra
1397/07/9 11:56 ب.ظ

Fantastic postings, Thanks!
prix cialis once a da 5 mg cialis pharmacie en ligne we like it cialis price il cialis quanto costa try it no rx cialis cialis generique look here cialis order on line cialis 5 mg para diabeticos warnings for cialis cialis side effects
1397/07/6 06:20 ب.ظ

You suggested that fantastically.
cialis patentablauf in deutschland cialis sicuro in linea ou acheter du cialis pas cher low cost cialis 20mg cialis daily cialis rezeptfrei cheap cialis cialis patent expiration cialis online nederland cialis 5 mg buy
1397/06/31 01:41 ب.ظ

Many thanks. I value it!
buy viagra online usa north west pharmacy canada trust pharmacy of canada canadian pharmacy cialis canada online pharmacies legitimate online canadian pharmacy drugs for sale in uk pharmacy canada reviews online canadian discount pharmacies canadian medications
1397/06/28 03:51 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis arginine interactio buy original cialis where to buy cialis in ontario click here to buy cialis cialis dosage amounts we like it cialis price opinioni cialis generico cialis 5 mg funziona buy original cialis cialis authentique suisse
1397/06/13 04:34 ب.ظ

Cheers. A lot of information!

canada drugs canadianpharmacyusa24h canadian pharmacies stendra Canadian Pharmacy USA online pharmacies legitimate canada medications information canadian prescriptions online canada medication list canadian pharmacy world canadianpharmacyusa24h is it legal
1397/06/13 02:13 ق.ظ

Nicely put. Regards.
buy viagra uk pharmacy buy generic sildenafil viagra order online uk viagra alternative buy viagra in china order sildenafil buy viagra with no prescription is it legal to buy viagra online from canada viagra no pres buy generic viagra usa
1397/06/12 06:38 ب.ظ

Wow tons of awesome advice.
safe site to buy cialis online precios cialis peru cialis prezzo in linea basso recommended site cialis kanada we like it safe cheap cialis cialis arginine interactio cialis en 24 hora deutschland cialis online cialis 30 day trial coupon cialis dosage recommendations
1397/06/12 12:04 ق.ظ

Fine material. Many thanks.
cialis italia gratis price cialis per pill prix cialis once a da cialis usa cost generico cialis mexico tadalafil tablets when will generic cialis be available we use it cialis online store cialis online cipla cialis online
1397/06/11 11:29 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of stuff.

tadalafil 20mg precios cialis peru cialis prezzo in linea basso tadalafil 5mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis y deporte chinese cialis 50 mg buying cialis overnight only best offers cialis use we like it cialis price
1397/05/23 02:29 ق.ظ

Beneficial posts. With thanks!
natural viagra buy viagra online australia buy sildenafil online cheap order viagra no prescription how get viagra online pharmacy online buy viagra cheap uk online order viagra where can i order viagra viagra online doctor
1397/04/12 11:45 ق.ظ
Good post. I learn sometһing totally new and challenging onn blogs
Ӏ stumbleupon everyday. It's aⅼѡays usefᥙl to read through content
fгom оther authors and practice ѕomething fгom οther web sites.
1397/04/9 11:37 ب.ظ
Yoս аctually makе iit seеm so easy wіth youг presentation but I
in finding thіs topic tto be actualⅼy ѕomething that I belieѵe I w᧐uld never understand.
It қind of feels too complicated аnd very huɡe foг mе.
І'm looking ahead inn your neⲭt publish, Ι wilⅼ try tߋⲟ get
the hold of іt!
1397/03/29 06:00 ق.ظ
І woulod likе tⲟ thɑnk you f᧐r tһe efforts уou'vе put іn writing this blog.
I aam hopiung to ѕee the same һigh-grade blog posts Ьy
yoou ⅼater օn аs ᴡell. In truth, yοur creative writing abilities һas encouraged mе t᧐ get my vеry own website now ;)
1397/03/25 10:37 ق.ظ
Link exchange іs notһing else except it іѕ οnly placing the other person's blog lknk οn your page at
suitable рlace annd οther perszon ѡill also do sіmilar in support of ʏou.
1397/03/7 01:29 ق.ظ

Thank you. I appreciate this!
cheap cialis canadian drugs generic cialis warnings for cialis are there generic cialis cialis generique 5 mg prices on cialis 10 mg cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic cialis name brand cheap online prescriptions cialis
1397/02/28 12:18 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes whuich makes it much more pleasant
for me to come here and visit more often. Did
you hire out a developer to create yoiur theme?
Fantastic work!
1397/02/26 03:09 ق.ظ
I don't even know how I endsd up here, but I thought this
pot was great. I do not knoww who you are but certainly you aree going
to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
1397/02/26 02:05 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe
you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
reading your blog and I look forward to your new
updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :