تبلیغات
عــــــلوم سیـــــــاسی - اومانیسم(Humanism)
 
عــــــلوم سیـــــــاسی
آنچه را که در یک دوره لسانس می خوانیم.
درباره وبلاگ


این وبلاگ را برای استفاده محصلین و علاقه مندان رشته علوم سیاسی ایجاد نموده ام
از تمامی بازدید کنندگان محترم وبلاگ خواهشمندم تا دز زمینه بهتر و پر بار شدن وبلاگ ما را یاری نمایند.
در ضمن استفاده از مطالب وبلاگ با ذکر منبع آزاد است.

مدیر وبلاگ : مصطفی سروری
نویسندگان
نظرسنجی
کدام مطالب در وبلاگ را بیشتر می پسندید؟
1389/06/29 :: نویسنده : مصطفی سروری

اصطلاح اومانیسم را در فارسی با واژه های ماننانسان گرایی،انسان مداری،مکتب اصالت انسانو انسان دوستی و مانند آن معادل قرار می دهند.اومانیسم در معنای رایج آن،نگرش یا فلسفه ای است که با نهادن انسان در مرکز تأملات خود،اصالت را به رشد و شکوفایی انسان می دهد.این مفهوم را به دشواری می توان یک مکتب خاص و مستقل مانند بقیۀ مکاتب فلسفی به شمار آورد،بلکه اومانیسم نگرش پر نفوذی است که در بسیاری از آراونظریه های فلسفی،دینی،اخلاقی،ادبی-هنری و نیز در دیگاههای سیاسی ،اقتصادی اجتماعی مغرب زمین ، از رنسانس به این سو ریشه داونده است.

پشینه و تاریخچه اومانیسم
هرچند اومانیسم در معنای خاص آن از جنبه های اساسی و زیر بنای جنبش رنسانس است اماپشینۀ آن از لحاظ تاریخی به فرهنگ یونان باستان باز می گردد.در یونان باستان ،خدایان صفات و سجایای انسانی وحتی صورت انسانی داشتند.موضوع شعر از حماسه های هومری تا واپسین دورۀفرهنگ یونانی،انسان وسرنوشت انسان بود.اندام انسانی مهمترین مسأله هنر مجسمه سازی و نقاشی به حساب می آمد.توجه به انسان در آن دروه به حد اعلای خود رسید؛حتی در اندیشه سوفیسطائیان انسان مقیاس همه چیز بودسقراط نیزدر همان دوره تأکیدفروان بر خود شناسی داشت.به طورکلی بسیاری تاریخ فرهنگ یونانی را تاریخ وقوف به ارزش حیثیت انسان و استقلال برد انسانی می دانند.با زوال استقلال یونان، فرهنگ یونانی هرچند رنگ باخته به روم منتقل گردید.دمکراسی وآزدی فردی مطابق نمونه یونانی،در روم هرگز پا نگرفت ولی ره هرحال شیوۀفکر یونانی و اندیشۀ استقلال تفکر انسانی در روم به زندگی خود ادامه داد.
اما باظهور و اشاعۀ مسیحیت در روم ودیگر نقاط اروپا و نضج گرفتن کلیسا وضع از بن دیگرگون گردید.به مرور کلیسا مدعی شد که یگانه حافظ حقیقت الاهی در روز زمین است و انسان شناسی مسیحی بر انسان شناسی متأثر از فرهنگ یونانی غالب شد.در این دوره علم وفلسفه خادم الاهیات مسیحی است. در نتیجه کلیسا حق انتخاب و مواد آموزشی . پژهشی را از پیروان خود سلب می کردو حتی علوم تجربی را تحت نظارت خود در آورد.این جریان ،خصوصاًدر بخشی از دورۀ میانه،ادامه داشت تا این که در قرن چهاردهم یکباره در ایتالیا گرایش آشکار به فرهنگ باستان،نخست نا آگاهانه و اندکی بعد آگاهانه به طور انفجار آمیزی پدیدار شد.و پس از آن به سراسر باختر زمین کسترش یافت.این جنبش به جنبش رنسانس (نوزایی) موسوم شد.نتیجۀ چنین نگرشی ،استقلال فرد انسانی و آزدی قیمومیت کلیسا و به بیان دیگر ، پیدایی اومانیسم بود.اعجاب و شیفتگی این دوره نسبت به غنا و باروری عهد باستان موجب شد که شاعران، نویسندگان، سخنوران،تاریخ نویسان وپژهشگران با عنوان (اومانیست)پدید آیندکه ایدآل های خود را در آثار یونان باستان،قهرمانیهای رومیان و عقاید مسیحیان نخستین جستجو می کنند.
واژه اومانیسم از واژه گان ابداعی قرن نوزدهم است.کلمه آلمانی Humanisms برای اولین بار در سال 1808 برای اشاره به یک شکل خاص از آموزش که تاکید آن بر ادبیات کلاسیک یونانی  و لاتین است جعل شد.بنا براین،واژه اومانیسم در زمان رنسانس بکار نرفته است.با این  وجوداین مفهوم این واژه در آن دوره،حضور کامل داردکه امورزه از آن به اومانیسم تعبیر می شود.اومانیسم در این معنای خاص بریک جنبش فرهنگی در عهد رنسان اطلاق می شودکه اهتمام آن    برتحقیقات کلاسیک وبویژه لغت شناسی بود.هدف این جنبش فرهنگی آن بود که با توجه به متون کلاسیک فرهنگ باستانی یونانی-رومی نیروهای درونی انسان را شگوفا سازدو دانش وزندگی اخلاقی ودینی از قیمومیت کلیسا آزاد کند.
اما اومانیسم –همچنان که اشاره شد-دارای معنای عام و متداولی نیز هست که ار همان معنای خاص سرچشمه می گیرد. در این معنای عام،اومانیسم دیگر یک جنبش نیست،بلکه عبارت است از (یک شوه فکری . حالتی روحیکه شخصیت انسان و شکوفایی کامل وی را برهمه چیز مقدم می شمارد؛و نیز عمل موافق با این شیوۀ فکر).به عبارت دیگر اومانیسم –طببق تعریفی که اومانیستها ارئه می دهند-یعنی اندیشیدن وعمل کردن با اگاهی و تأکید بر حیثیت انسانی،و کوشیدن برای دست یابی به انسانیت اصیل.در واقع این معنای از اومانیسم است که یکی از مبانی و زیر ساخت های دنیای جدید به شمار می آید؛و ردبسیاری از فلسفه ها و افکار و مکاتب پس از رنسانس تا به امروز وجود داشته،هر چند که ظهور و بروز آن در برخی مکاتب فلسفی و سیاسی ،نظیر پرگماتیسمو لیبرالیم،بیشتر بوده است.
این شیوه از اندیشهکه (انسان)را محور توجه خود قرار می دهد از رنسانس به این سومنشأ تحولات و چرخشهای فروان در مقولات گوناگون زندگی و تمدن مردم باختر زمین است؛به طورکه انسان گرایی را بایدازمهمترین شالودهای تفکر جدید غرب و اندیشۀ مدرنیسم به شمار آورد.
به طور کلی اومانیسم در تاریخ غرب،با دو قرائت یا دو گرایش کلی بروز کرده است. فردگرا و دیگری گرایش جمع گرا.فرد گرای که قرائت غالب از انسان گرایی بوده است،نه تنها اصالت به انسان،که به (فردانسانی)می دهد(ر.ک:فردگرایی)در عرصه حیات سیاسی و اقتصادی گرایش جمع گرا معمولاً در مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم،و گرایش فرد گرا یانه خصوصاً در لیبرالیسمو کاپیتالیسم خود را نشان داده است.
به هر حال اومانیسم یکی ازشاخهای برجستهو جنبه های پرنفوذ رنسانس بود که باتوجه به متون باستانی یونان،انسان را در مرکز تأملات خود قرار می داد.این جنبش اومانیستی بیشترین هم خود را صرف گریز از وضعیت حاکم و دورۀ قرن وسطا و نفوذ کلیسایی قرار داده بود؛وچندان دغدغۀ نظم دادن به اندیشه های خود در چار چوبهای  علیم و فلسفی را نداشت.اومانیستها،بیشتر از اندیشهای استقبال می نمودند  که در تقابل و تخالف نظام حاکم قرن وسطا شکل می گرفت.آنها مفاهیمی از قبیل اختیار و ازدی انسان را –در مقابل اندیشۀ حاکمیت امپراتوری و کلیسا واصول فئودالیته-همواره می ستودند.طبیعت گرایی،تصدیق جایگاه لذتو زندگی اخلاقی ،تساهل و تسامحدینی از دیگر موضاعتی بود که بتدریج مورد علاقۀ اومانیست ها قرار گرفت.جبش اومانیستی هر چند به دلایل مختلف در پایان قرن شانزدهم میلادی- به عنوان یک جنبش –رو به اضمحلال گذاشت،لکن تأثیر خود را به عنوان یک نگرش نوین،در دروۀ خود و جریان فکری پس از ان به طور کلی بر فکر و فرهنگ و رفتار تمدن جدید غربی تا امروز به جای گذاشته است؛به طورکه در عرضۀ هنر و ادب که اومانیست ها آن را به عنوان نخستین گریز گاه خود برای رسیدن به آزدای اندیشه و بیان انسانی انتخاب کرده بودند،افرادی چون پتر ارک(1304-1374) بو کاچیو(1313-1375)ظهر کردند،که با انسان گرای خود و این باور که فرهنگ آنها همان فرهنگ عهد عتیق کلاسیک است. بینش عصر رنسانس را پی ریزی کردند.نظرات آنان الهام بخش بسیاری از نویسندگان،شاعران،نقاشان و پیکره سازان گردید.
ظهور افراد دیگری همچون اراسموس و لوتر در عرصۀ مذهب و پیدایی نهضت اصلاح دین (reformation) ،و وپیشرفتهای بزرگ علمی در عرصه علوم زیست شناسی،پژشکی،شیمی،فزیک به گونه ای تحت تأثیر این دروره و این این جریان فکری است.از لحظ فلسفی نیز اغلب فلسفه های پس از رنساسن متأثر از نگرش اومانیستی بوده اند.نکتل قابل توجه این اینکه اومانیسم دوره رنسانس ،اومانیسم فلسفی نبودولی در دورۀ جدید همگام با ظهور فیلسوفانی چون برنو،بکن،دکارت،اسپینوزادر نحلۀ راسیونالیستی(اصالت عقلی) و لاک،هیوم و بارکلی در نحلۀ امپرپستی(اصالت تجربه ای)بتدریج مفاهیم منسجیم فلسفی خود را بازیافت.
در قرنهای هفدهم و هجدهم (دورۀ روشنگری) تأثیر اندیشه های اومانیستی بر افکار و آثار این دوره کاملاً آشکار است.در این دوره مجموعه از بزرگان ادبا،فلاسفه و دانشمندان مانند لوتر،منتسکیو،دیرو،دالامبر، لاک هیوم،کندورسه و... می زیستند،که اعتقاد عمومی آنها بر این بود که مئله اساسی بر محور وجود آدمی ،سرو سامان یافتن زندگی فردی و اجتماعی او،بر طبق موازین عقلی است ،نه کشف ارادۀ خداوند در مورد این موجود خاکی .هدف انسان ،نه عشق و ستایش خداوند است و نه بهشت موعود؛بلکه تحقق بخشیدن به طرحهای انسانی متناسب و با این جهان است که از سوی عقل . ارائه می شود. می توان گفت روشنگرایی این دوره نوعی روند و حرکت فرهنگی بود که زمینه های مختلف اخلاق،سیاست،تعلیمو تربیت،اقتصاد،حقوق و دین شناسی و... را تحت تأثیر جدی و دگرگون ساز خود قرار داده بود:در زیمنه اخلاق بنا بر اندیشۀ انسانگرایانه ارزشها وباید ها و نبایدهای اخلاقی و تنها بر مبنای عقل و وجدانو اخلاق علمی – و نه بر اساس آموزه های دینی استوار می شود. در عالم سیاسیت و نیر امور امور بر اساس اراده و خواست انسان –در قالب اکثریت –تعیین می گردد؛دمکراسی به جای تئوکراسی می نشیند.در وقاع اکثر اندیشه های سیاسی قرن اخیر – خصوصاًلیبرالیسم- بر مبنای اومانیسم پی ریزی شده اند.
این روند –یعنی روند اومانیسم در دورۀ روشنگری – تا دروۀ معصر هم چنان ادامه یافت است.در واقع گذشته از بسیاری از جریانهای انتقادی که بر علیه تفکر اومانیسمعقل محور راه افتاده است،در درون مایۀ بسیاری از مباحث اخلاقی ،حقوقی،سیاسی،دینی زیباشناختی معاصر را هنوز اندیشه های انسان گرایانه شکل می دهد؛ هرجند که نامی از اومانیسم در برخی از مباحث برده نشود.اومانیست های امروزی بیشترین تأثیر را از دیدگاهای اموانیستی عصر روشنگری پذیرفته اند.

نوع مطلب : مقالات،کتابها، 
برچسب ها : اومانیسم،
لینک های مرتبط :
1397/09/15 04:10 ق.ظ

Wow quite a lot of amazing tips.
cialis generico cialis vs viagra cialis generico how to purchase cialis on line cialis pills boards cialis daily dose generic rx cialis para comprar cialis 100 mg 30 tablet buy online cialis 5mg canada discount drugs cialis
1397/09/14 10:40 ق.ظ

You said it very well.!
cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg tablets cilas enter site natural cialis we recommend cialis best buy cialis kamagra levitra generic cialis 20mg uk cialis 20 mg try it no rx cialis 5 mg cialis coupon printable
1397/09/13 11:12 ب.ظ

Appreciate it! A good amount of information!

cialis 5mg cialis generic generic cialis at walmart how to purchase cialis on line cialis 5 mg scheda tecnica cialis for sale il cialis quanto costa click here to buy cialis cialis patentablauf in deutschland cialis price thailand
1397/09/12 11:43 ق.ظ

Reliable content. Thanks!
enter site 20 mg cialis cost cialis uk preis cialis 20mg schweiz weblink price cialis venta cialis en espaa cialis australian price cialis online how to buy cialis online usa buy cialis uk no prescription cialis price thailand
1397/09/12 12:18 ق.ظ

You made your stand very well!.
cialis price in bangalore cialis 5 mg cialis reviews we choice free trial of cialis cialis sale online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis bula order generic cialis online dosagem ideal cialis cialis 10mg prix pharmaci
1397/09/11 11:09 ق.ظ

Thanks! Lots of data.

cialis patent expiration are there generic cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico online cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris cialis 200 dollar savings card cialis in sconto cialis savings card enter site 20 mg cialis cost
1397/09/11 12:19 ق.ظ

You actually stated this terrifically.
look here cialis order on line cialis tablets australia cilas cialis para que sirve rezeptfrei cialis apotheke order a sample of cialis price cialis wal mart pharmacy click now cialis from canada cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online nz
1397/09/10 11:04 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis 20 mg best price cialis online cialis generique 5 mg cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online nz cialis generique cialis professional from usa cialis prezzo in linea basso cipla cialis online cialis flussig
1397/09/9 11:47 ب.ظ

Position well taken.!
cialis sale online cialis daily dose generic achat cialis en europe trusted tabled cialis softabs wow cialis tadalafil 100mg generic cialis 20mg tablets cialis y deporte cialis kaufen callus prices on cialis 10 mg
1397/09/9 12:43 ق.ظ

Appreciate it! Ample stuff.

cialis super acti cialis professional from usa enter site 20 mg cialis cost tadalafil tablets brand cialis generic we like it cialis price cialis 10 doctissimo cialis in sconto we like it cialis price cialis efficacit
1397/09/8 01:22 ب.ظ

Many thanks! I value this!
walgreens price for cialis canada discount drugs cialis female cialis no prescription cialis 20mg cialis e hiv only best offers 100mg cialis cialis 20mg cheap cialis cialis 5mg cialis dosage recommendations
1397/09/8 12:59 ق.ظ

Superb posts. Cheers!
tadalafil generic we like it cialis price cialis pills boards cialis dosage canadian discount cialis bulk cialis sialis cialis 5 mg buy cialis 200 dollar savings card generic cialis
1397/09/7 12:35 ق.ظ

Thank you! A good amount of posts!

where do you buy cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis prices cialis 30 day sample cialis australia org overnight cialis tadalafil cialis professional yohimbe cialis 20mg prix en pharmacie click now cialis from canada what is cialis
1397/07/19 12:45 ق.ظ

You actually mentioned that well.
levitra without a doctor prescription levitra 20mg buy levitra online levitra 10 mg prezzo levitra 20mg buy levitra buy 10 mg levitra levitra generic buy levitra generic buy levitra
1397/07/10 12:43 ق.ظ

Beneficial data. Thank you!
dose size of cialis warnings for cialis buy cialis online nz where cheapest cialis buy cialis uk no prescription buying cialis overnight cialis 20 mg cost tadalafil 20mg cialis side effects buy cialis online cheapest
1397/06/31 02:16 ب.ظ

Regards, Loads of forum posts!

canadian online pharmacies legal trusted pharmacy canada canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals nafta canadian drugstore canadianpharmacyusa24h the best canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals nafta canadian mail order pharmacies pharmacy canada
1397/06/15 12:51 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of material.

cialis generico online cialis dosage amounts india cialis 100mg cost generic cialis at walmart opinioni cialis generico cialis 5 mg buy buy original cialis precios cialis peru cialis generisches kanada acheter du cialis a geneve
1397/06/13 05:03 ب.ظ

Thanks a lot. An abundance of stuff.

online pharmacies legitimate canadianpharmacy canadian pharmacy king best canadian pharmacy canadian pharcharmy online24 most reliable canadian pharmacies cialis canadian pharmacy trusted pharmacy canada scam canadian pharmacy cialis buy vistagra online safe
1397/06/13 02:27 ق.ظ

Valuable tips. With thanks!
online viagra without prescription viagra without presc buy viagra prescription online cheap online pharmacy uk buy without prescription online buy viagra prescription online viagra cheap price buy brand viagra online without prescription where to buy viagra over the counter buy sildenafil tablets
1397/06/12 06:54 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
can i take cialis and ecstasy click now cialis from canada how to purchase cialis on line compare prices cialis uk tadalafil 10 mg cialis tablets australia buy cialis cheap 10 mg prices for cialis 50mg how much does a cialis cost cialis rckenschmerzen
1397/06/12 12:21 ق.ظ

Effectively voiced indeed. .
cialis generisches kanada cialis online napol we choice free trial of cialis generic cialis tadalafil enter site very cheap cialis cialis 20 mg cost cialis tablets australia cialis for sale in europa cialis 100 mg 30 tablet overnight cialis tadalafil
1397/05/23 02:36 ق.ظ

Kudos, I enjoy it.
buy generic viagra online uk is it safe to buy viagra online viagra price uk where can you buy viagra over the counter buy viagra online safely online viagra order viagra online prices buy viagra cheapest cheap viagra online usa pharmacy buy online
1397/05/7 12:26 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you've put in penning this site.
I am hoping to see the same high-grade content from
you later on as well. In truth, your creative writing abilities has
inspired me to get my own blog now ;)
1397/03/7 01:39 ق.ظ

Thanks a lot! Excellent information.
sialis how much does a cialis cost cialis cipla best buy cialis price thailand are there generic cialis purchase once a day cialis order cialis from india only best offers 100mg cialis cialis generique 5 mg only now cialis for sale in us
1397/02/4 01:57 ق.ظ

Very good write ups. Kudos!
how can i order viagra sildenafil sildenafil order viagra online without a prescription is buying viagra online legal sildenafil uk can u buy viagra over the counter buy generic viagra online safely buying cheap viagra how to find viagra buy viagra online overnight
1397/01/17 05:52 ب.ظ

Superb stuff, Thank you.
cuanto cuesta cialis yaho ou trouver cialis sur le net cialis super kamagra cialis with 2 days delivery cialis 5 mg para diabeticos buying cialis overnight generic cialis review uk how much does a cialis cost prix cialis once a da cialis 5mg prix
1397/01/3 01:18 ب.ظ

You expressed that terrifically.
buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis best buy buy cialis online cheapest cialis reviews callus enter site 20 mg cialis cost cialis pills boards we recommend cialis info cialis tablets preis cialis 20mg schweiz
1396/12/27 08:43 ب.ظ

Beneficial posts. Regards!
india cialis 100mg cost generic cialis pill online cialis kaufen bankberweisung we choice cialis uk cialis coupon how to purchase cialis on line cialis coupons cialis 5 mg schweiz cialis preise schweiz cialis prices in england
1396/05/16 06:32 ب.ظ
I'm extremely inspired with your writing skills as neatly as with the format to your blog.
Is this a paid topic or did you customize it your self?
Either way keep up the nice high quality writing,
it's rare to see a nice weblog like this one these days..
1396/02/8 11:34 ق.ظ
Quality content is the crucial to attract the users to pay a
quick visit the website, that's what this site is providing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :